طیبه سیفی
استادیار
گروه زبان و ادبيات عرب, دانشكده ادبیات و علوم انسانی
29902440 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران ـ اوین ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان و ادبیات عرب آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

تدریس در آموزش و پرورش شهرستان آمل(1385-1380)

همکاری با بنیاد نهج البلاغه تهران در زمینه ترجمه و پژوهش آثار مربوط به نهج البلاغه (1383-1382)

تدریس در دانشگاه شهید بهشتی از سال 1387 تاکنون

سوابق تحصیلی

کاردانی: دینی و عربی/ تربیت معلم نور/ 1376/ معدل: 18

کارشناسی: زبان و ادبیات عربی / 1380/ دانشگاه تهران/ معدل:97/17

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی / 1383/ دانشگاه تربیت معلم تهران/ معدل:60/18

دکتری: زبان و ادبیات عربی/ 1388/ دانشگاه تهران/ معدل: 33/18

مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • ترجمه کتاب "موسیقی الشعر" ابراهیم انیس در مرحله ویرایش.

 • ترجمه:
  ترجمه بخشی از کتاب نزهة المشتاق به سفارش بنیاد ایران شناسی.


 • سیفی، طیبه. 1384. ترادف در نهج البلاغه/چاپ شده در فصلنامه علمی وپژوهشی بنیاد نهج البلاغه/شماره14و13.

  سیفی، طیبه. 1385. بررسی الفاظ مترادف در نهج البلاغه/چاپ شده در فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد/شماره 74.

  سیفی، طیبه. 1385. قضیة الترادف بین الاثبات و الانکار/چاپ شده در مجله علمی وپژوهشی اللغة العربیة دانشگاه پردیس قم/شماره3.

  سیفی، طیبه. معرفی تفصیلی کتاب حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغه/دریافت مجوز چاپ از فصلنامه علمی پژوهسی بنیاد نهج البلاغه.

  سیفی، طیبه. 1388. نقد وتحلیل دو رنگ سبز و سرخ در اشعار بدر شاکر سیاب/ چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی گروه عربی دانشگاه بین المللی قزوین/ سال اول/ شماره دوم.

  سیفی، طیبه. 1389. دلالتهای نمادین رنگ سبز در اشعار عبدالمعطی حجازی/ چاپ شده در مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد/ سال اول/ شماره2/2/165.

  سیفی، طیبه. 1390. موسیقی در شعر فارسی وعربی با نگاهی به آثار محمد رضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب، در نوبت چاپ در مجله لسان مبین دانشگاه بین المللی قزوین.

  سیفی، طیبه. 1390. زیبایی شناسی رنگ در اشعار عبدالوهاب البیاتی، در دست چاپ در مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی.

  سیفی، طیبه. 1390. تصاویر شعری در نقد ادب فارسی و عربی با نگاهی به کتاب جدلیة الخفاء و التجلی از کمال ابودیب و صور خیال در شعر فارسی از محمد رضا شفیعی کدکنی در نوبت چاپ در مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهراء.

  سیفی، طیبه (1390) زیبایی شناسی رنگ در اشعار عبدالوهاب البیاتی، چاپ شده در مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول .

  سیفی، طیبه( 1391) بینامتنی اشعار عبدالوهاب البیاتی با قرآن کریم، چاپ شده در مجله پژوهشهای میان رشته¬ای قرآن کریم، دوفصلنامه تخصصی سازمان فعالیتهای قرآنی.

  سیفی، طیبه (1391)موسیقی در شعر فارسی وعربی با نگاهی به آثار محمد رضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب، چاپ شده در مجله لسان مبین دانشگاه بین المللی قزوین، شماره7 isc

  سیفی، طیبه( 1391)تصاویر شعری در نقد ادب فارسی و عربی با نگاهی به کتاب جدلیة الخفاء و التجلی از کمال ابودیب و صور خیال در شعر فارسی از محمد رضا شفیعی کدکنی، زیر چاپ در مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهراء.

  سیفی، طیبه(1391) الرمزیة في شعر عاشوراء(مقارنة بین الشعر العربي و الفارسي المعاصر)، چاپ شده در مجله بین المللی علوم انسانی مجلهisc، دانشگاه تربیات مدرس. شماره 19.

  سیفی، طیبه(1391) معرفی تفصیلی و نقد کتاب "حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغه" اثر قطب الدین کیذری، زیرچاپ در فصلنامه بنیاد نهج البلاغه.

  سیفی، طیبه( 1391) بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیما یوشیج و بدر شاکرسیاب، در نوبت چاپ در مجله علمی پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران.

  سیفی، طیبه (1391) التناص الدیني في أشعار عبدالمعطی حجازی، درنوبت چاپ در مجله علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی.

  سیفی، طیبه (1391) مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی، دریافت مجوز چاپ از مجله علمی و پژوهشی نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد.

همایش های بین المللی

1389 / التداخل الغوی و أثرها فی تعلم اللغة العربیة عند الطلاب الإیرانیین/ ارائه شده در همایش بین المللی«اللغة العربیة و تحدیات العصر» دانشگاه کوفه.

1389/ فقه اللغة و علم اللغة بین القدماء و المعاصرین/ همایش بین المللی" العلوم الانسانیه و الثقافة فی عصر العولمة"/ اندونزی/ دانشگاه ملک ابراهیم .

 1390/ نهج البلاغه و صداه في الادب الفارسی حافظ الشیرازی نموذجا، اولین همایش بین المللی "نهج البلاغه سراج الفکر و سحر البیان"  / عراق/ دانشگاه کوفه

1390/ اردیبهشت/ همت مضاعف و کار مضاعف از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه/ همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی/ همدان/ دانشگاه بوعلی سینا/

 1390/ شهریور/ بررسی تطبیقی نحو عربی با دستو زبان فارسی با تکیه بر مبحث نحو /اولین همایش راهکاهای توسعه بین رشته ای در حوزه زباو و ادبیات عربی/ یزد/ دانشگاه یزد.

 

مقالات ارائه شده و منتشر شده در همایش های ملی و بین المللی:

1391/ اردیبهشت،مضامین مشترک وصف طبیعت در اشعار صنوبری و منوچهری، همایش ملی ادبیات تطبیقی/ کرمانشاه/ دانشگاه رازی.

 

1391 / بررسی تطبیقی معراج نامه نویسی در ادبیات فارسی و عربی با تکیه بر دو اثر ارداویراف نامه و رسالة الغفران/ همایش ملی ادبیات تطبیقی، کرمانشاه، دانشگاه رازی.

 

1391 / بررسی تطبیقی دیدگاههای انتقادی حسین پاینده و جابر عصفور، همایش بین المللی ادبیات تطبیقی، ترکیه، دانشگاه قریق قلعه.

 

1391 / بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار عبدالمعطی حجازی و نیما یوشیج، ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، دی ماه،  دانشگاه شهید بهشتی.

 

1391 / تحلیل و نقد مضامین  شعر معاصر فارسی وعربی، ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، دی ماه، دانشگاه شهید بهشتی.

 

1391 / بازتاب قرآن در رسالة الغفران ابوالعلاء معری، دی ماه، ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

1391 / مقایسه و نقد ترجمه­­های فارسی نهج­البلاغه نمونه موردپژوهانه ترجمه سید جعفر شهیدی و محمد دشتی، اولین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات، دی ماه، قم. 

پایان نامه

الترادف فی نهج البلاغه/ کارشناسی ارشد/ درجه عالی/ نمره 20

بررسی و تحلیل عنصر رنگ در اشعار سه شاعر نوپرداز« بدر شاکرسیاب، عبدالوهاب بیاتی، عبدالمعطی حجازی»/دکتری/ درجه عالی/ نمره 75/19.