كاظم دزفوليان راد
استاد
گروه زبان و ادبيات فارسي, دانشكده ادبیات و علوم انسانی
29902473 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران ـ اوین ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان و ادبیات فارسی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

 26سال تدريس دروس تخصصي رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

15 سال تدريس در کشورهاي هندوستان و تاجيكستان رشته زبان و ادبيات فارسي به دانشجويان خارجي در ايران.

استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386

جوایز علمی

استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386

جایزه علمی کتاب فصل «اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی»

کتاب برگزیده «اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی» در سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی در سال 1389

مدرس نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390

پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1391

برگزیده ادبی هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی

سوابق کاری

79 ـ 1365 / مدير گروه زبان و ادبيات فارسي

78 ـ 1377 / معاون تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني

1384 تاکنون / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

1387 / مدیر مسؤول مجله علمی ـ پژوهشی "ادبیات و تاریخ ادبی" دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ دانشگاه شهید بهشتی

1384 / تأسیس و راه‏اندازی قطب تاریخ ادبیات ایران

          تأسیس و راه اندازی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

1378 / تأسیس و راه‏اندازی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

1381 / تأسیس و راه‏اندازی رشته زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی

1388 / تأسیس و راه‏اندازی مجله ادبیات و تاریخ ادبی

1391 / تأسیس و راه‏اندازی رشته ادبیات کودک و نوجوان (کارشناسی ارشد)

 

عضو هیأت تحریریه

مجله کهن نامه ادب پارسی ـ پژوهشگاه علوم انسانی

متن شناسی ـ دانشگاه علامه طباطبایی

ادب غنایی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دردری ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سوابق تحصیلی

كارشناسي: زبان و ادبيات فارسي / 1355 / اراك / دانشگاه تربيت معلم

كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي / 1356 / تهران / پژوهشكدة فرهنگ ايران

دكتري: زبان و ادبيات فارسي / 1365 / تهران / دانشگاه تهران

علایق پژوهشی

متون ادب فارسي (متون عرفاني، متون حماسي)

مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • دزفولیان، کاظم. 1357. تهيه و استخراج برخي واژگان لغت‏نامة دهخدا. مقدمة لغت‏نامة دهخدا.
  دزفولیان، کاظم. 1362. قاموس، فرهنگ لغت فارسي (دفتر نخست). با همكاري چند نفر از استادان زبان و ادبيات فارسي از جمله دكتر محسن ابوالقاسمي. تهران.
  دزفولیان، کاظم. 1375. تصحيح شرح گلشن راز، اثر صاين‏الدين تركه اصفهاني.
  دزفولیان، کاظم. 1376. بومي جوي موليان، برگزيده و شرح برخي از اشعار رودكي، فرخي سيستاني، منوچهري و كسايي مروزي. تهران: طلایه.
  دزفولیان، کاظم. 1376. گزيده اشعار مسعود سعد. با همكاري دكتر كامل احمدنژاد. تهران.
  دزفولیان، کاظم. 1377. درّ لفظ دري، برگزيده و شرح برخي از قصايد ناصرخسرو. تهران.
  دزفولیان، کاظم. 1379. باغ سبز عشق، گزيده و شرح اكثر دفتر اوّل مثنوي معنوي. تهران.
  دزفولیان، کاظم. 1382. تصحيح و شرح منطق‏الطير اثر شيخ فريدالدين عطار نيشابوري.
  دزفولیان، کاظم. 1380. تصحيح فرهنگ لغت بهار عجم. (3 جلد). تهران.
  دزفولیان، کاظم. 1382. تصحيح و شرح كامل گلشن راز، براساس قديمی‏ترين شروح گلشن راز.
  دزفولیان، کاظم. 1387. اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی تا پایان قرن هشتم. تهران. (برندة جایزة اول کتاب فصل و برندة کتاب برگزیده دانشگاهی در سال 1388).
  دزفولیان، کاظم. 1388. اصطلاحات و تعبیرات عرفانی کشف الاسرار. تهران: انتشارات طلایه.
  دزفولیان، کاظم. 1390. فهرست وارة تاریخ ادبیات ایران. تهران: انتشارات طلایه.

 • دزفولیان، کاظم. 1362. "نگرشي بر كتاب رمز و داستان‏هاي رمزي"، كيهان فرهنگي. شماره 8.
  دزفولیان، کاظم. 1369. "دربارة بيتي از حافظ"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 1 و 2.
  دزفولیان، کاظم. 1371. "عناصر سازنده شعر حبسيه"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 8 و 9.
  دزفولیان، کاظم. 1372. "گلشن راز و شرح صاين‏الدين تركه"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 10.
  دزفولیان، کاظم. 1374. "منطق‏الطير آنِ خاقاني صداست"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 18.
  دزفولیان، کاظم. 1374. "نسخه‏اي ديگر از مجمل‏التواريخ و القصص"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 22.
  دزفولیان، کاظم. 1378. "تصوير آفريني و هم‏آوايي واج‏ها در غزل شمس"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 25.
  دزفولیان، کاظم. 1378. "تمثيل عشق در منطق‏الطير"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 26.
  دزفولیان، کاظم. 1379. "فرهنگ‏نويسي در ايران و شبه قاره هندوستان"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 27.
  دزفولیان، کاظم. 1380. "تجلي شاعرانه داستان يوسف و زليخا در آثار سعدي"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 28.
  دزفولیان، کاظم. 1380. "پاره‏اي مشتركات در حماسه‏هاي هند و اروپايي"، نامة پارسي. تهران: مركز نشر دانشگاهي. شماره اوّل، سال ششم.
  دزفولیان، کاظم. 1380. " فقر و كفر در متون عرفاني"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، تهران: دانشگاه تهران. دورة دوّم.
  دزفولیان، کاظم. 1380. "مقايسه برخي عناصر سازنده حبسيه در شعر ملك‏الشعراي بهار و مسعود سعد"، آينه پژوهش، سال 12، شماره 3.
  دزفولیان، کاظم. 1384. "بهبود زبان فارسی از منظر ادبی"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 46 ـ 45.
  دزفولیان، کاظم. 1387. "ناصر خسرو و معتزله"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 57.
  دزفولیان، کاظم. 1387. "بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره"، تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 3/59.
  دزفولیان، کاظم. 1388. "«دیگری» و نقش آن در داستان‏های شاهنامه"، پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شماره 13.
  دزفولیان، کاظم. 1388. "نقدی روان‏کاوانه بر شعر «هملت» شاملو"، فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی. سال سوم، شمارة 9.
  دزفولیان، کاظم و فؤاد مولودی. 1388. "روایت‏شناسی تاریخ بیهقی بررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت". تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 3/61.
  دزفولیان، کاظم، منا علی مددی و معصومه طالبی. 1389. "نگاهی جامعه‏شناختی به انسجام گریزی غزل سبک هندی"، فصلنامة تحقیقات زبان و ادب فارسی. سال دوم، شمارة 3.
  دزفولیان، کاظم. 1389. "آمیختگی حکایت‏های جمشید و سلیمان و انعکاس آن در ادبیات فارسی"، مجلة مطالعات ایرانی. سال نهم، شمارة 18.
  دزفولیان، کاظم. 1389. "مقایسة اساطیر یونان و ایران بر پایة اندیشه های باختین"، نشریة ادبیات تطبیقی. دورة جدید، سال دوم، شمارة 3.
  دزفولیان، کاظم. 1389. "رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامة فردوسی"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمارة نوزدهم.
  دزفولیان، کاظم و فرهاد شاکری. 1389. "فرامرز و هفت‏خان". تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 3/66.
  دزفولیان، کاظم و فؤاد مولودی. 1389. "بررسی و تحلیل دو مؤلفه های «صدای راوی» و «کانونی شدگی» در شازده احتجاب"، فصلنامه متن پژوهی ادبی. شمارة پنجاهم.دزفولیان، کاظم و معصومه طالبی. 1390. "تحلیل صحنة آعازین و بخش مقدماتی منظومه‏های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایة نظریه پراپ ". تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 3/68.
  دزفولیان، کاظم. 1390. "تحلیل منطق‏الطیر بر پایه روایت‏شناسی"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمارة بیستم.
  دزفولیان، کاظم و فؤاد مولودی. 1390. "روایت شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریه ژنت"، فصلنامه متن پژوهی ادبی. شمارة پنجاهم.
نقد

1378 / سخنراني در دانشگاه همدرد هندوستان، و تدريس در كلاس‏هاي بازآموزي استادان زبان و ادبيات فارسي

1379 / سخنراني و تدريس در دانشگاه آل سامان، كشور تاجيكستان

1383 / سخنراني در سمينار بزرگداشت مولوي ـ كشور لبنان

جغرافيا يتاريخي متون ادب فارسي تا قرن هشتم هجري (اعلام جغرافيايي در ادب فارسي ـ قرن هشتم)

راهنمايي پايان‌نامه

دکتری

1383 / زهرا بهقر، رمانتیسم در ادب آلمان و مثنوی معنوی مولوی (مشاور)

1384 / قاسم صحرایی، سیمای سلیمان در ادب فارسی تا پایان قرن هشتم (راهنما)

1385 / علی گراوند، بوطیقای قصه در غزلیات شمس، (مشاور) پایان‏نامه برگزیده

1386 / اکبر شاملو جانی بیگ، بررسی و نقد و تحلیل ادبیات دورة افشاریه و زندیه (راهنما)

1387 / اطهر تجلّی اردکانی، تقابل اندیشه‏های ناصرخسرو با مخالفانش در دیوان اشعار (راهنما)

1389/ احمد عزتی پرور، موازنه بین عالم کبیر و عالم صغیر (مشاور)

1389 / علیرضا جهانشاهی، تصحیح رساله جلالیه در علم مکاتبه (مشاور)

1389/ محسن مشایخی، تصحیح تفسیر طبری (راهنما)

1390 / عیسی امن خانی، تبارشناسی نوآوری های ادبی در دورة معاصر (راهنما)

منا علی مددی، تبارشناسی قالب‏های اصلی شعر (مشاور)

فریدون اکبری شلدره، بررسی رویکردها و روش‏های آموزش زبان فارسی (راهنما)

1391 / معصومه طالبی، ریخت شناسی منظومه های حماسی پس از شاهنامه (رهنما)

1391 / عبدالرسول شاکری، بررسی و نقد رمان‏های پاورقی سال‏های 32 ـ 1320 از منظر تحلیل گفتمان (رهنما)

1391 / عباس شنکایی، جمشید در متون ادبی و تاریخی قبل و بعد از اسلام تا قرن هشتم هجری (رهنما)

 

 

کارشناسی ارشد

1374 / علی صنایی، گرایش سعدی به مداحی

1376 / رزاق قدتان، جلوه‏های حضرت یوسف به ادب فارسی

1377 / احمد بهرام‏پور، فرنگ اصطلاحات و واژگان مخزن الاسرار

1378 / حجت خوشه چین، دعا و مناجات در شاهنامة فردوسی

1378 / حمید بوشاسب، وجوه اشتراک و اختلاف اساطیر ایران و یونان

1378 / فرزاد حقانی، دعا و نیایش در دیوان شمس

1379 / حسین نعمتی شمس آبادی، جوهر شعری در مثنوی معنوی

1379 / سعیده رهاوی، اغراق مبالغه و غلّو در حماسه

1379 / عبدالحکیم شادمان، منهیأت در مثنوی

1379 / فرهاد صابر، اسطوره اسفندیار در شاهنامه فردوسی

1379 / فرهاد ملکی، اندرز و مطایبه در هفت پیکر نظامی گنجه‏ای

1380 / بهمن خلیفه بناورانی، ناصر خسرو و اخوان الصفا (پایان‏نامه برگزیده سال 1381)

1380 / حسن و سکری، بررسی و تحلیل شعر استان مازندران

1380 / نبی‏الله کریمی، همگامی شعر و موسیقی از مشروطیت تا ادب معاصر

1381 / اکبر قاسمی گل افشان، شرح مشکلات دیوان جلال الدین اصفهانی

1381 / محمدتقی جهانی، بازتاب اساطیر در سبک آذربایجانی

1381 / مهسان قریشی، مقایسة اسطوره‏های شاهنامه با منابع پیش و از ظهور اسلام

1382 / اعظم کرمی، مقایسة حبسیات مسعود سعد با حبسیات خاقانی

1382 / فهیمه سادات شاه حسینی، رجز و رجزخوانی در متون حماسی

1384 / احمد عزتی پروز، طبقه‏بندی و تحلیل طنزهای مثنوی مولوی

1384 / علی اکبر محمدزاده، طبقه‏بندی و تحلیل طنز به مثنوی‏های عطار

1387 / سلیمان مختاری، بررسی شخصیت پردازی در آثار صادق چوبک

1387 / لومینتیسا اسپنو، گلستان سعدی و دیمیتریه کانتمیر

1387 / عبدالله رجبی، نعیم فراشری و ادبیات فارسی

1389 / فاطمه قادری، بررسی مفهوم "حزن و درد" در متون عرفانی تا پایان سدة هفتم (راهنما)

1389 / محمد رشیدی، نگاه مولانا به طبیعت در غزلیات شمس (راهنما)

1389 / طاهره طالبی، مرثیه و شاعران مرثیه سرای قم از مشروطه تا انقلاب اسلامی (راهنما)

1389 / محمد امین احمدپور، تصحیح و شرح دیوان شاهدی دده (راهنما)

1380 / مهین زورقی، توصیف در شعر دفاع مقدس (راهنما)

1380 / طاهره سیاه وشی، تصاویر شب در شعر دوره سامانی و غزنوی (راهنما)

فؤاد مولودی، روایت‏شناسی سه اثر داستانی از گلشیری (راهنما)

صغری نوروزی، نور و ظلمت در شعر شاعران قرن 6 تا 8 (راهنما)

فاطمه فیروزی، شرح لغات و اصطلاحات سیف قهرمانی (مشاور)

1391 / الحسن چاو (اهل سنگال)، بررسی اوضاع ادبی ایران در دورة سامانیان (راهنما)

1391 / نسیم ترهنده، بررسی زمان خطی و غیرخطی در دو رمان جای خالی سلوج و سنفونی مردگان (راهنما)