عبدالعلی فیض الله زاده
استادیار
گروه زبان و ادبيات عرب, دانشكده ادبیات و علوم انسانی
29902481 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران ـ اوین ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان و ادبیات عرب آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

تدریس در گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشگاه تهران ـ دانشگاه تربیت معلم ـ دانشگاه الزهرا ـ دانشکدة روابط بین‏المللی ـ وزارت امور خارجه

سوابق تحصیلی

كارشناسي: زبان و ادبيات عربي / 1352 / تهران / دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات عربي / 1362 / قاهره / دانشگاه قاهره

دکتری: زبان و ادبیات عربی / 1387 / دانشگاه تهران

مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • ترجمه
  فیض الله زاده، عبدالعلی. صحیفة نور. آثار امام خمینی (قدس سره) از فارسی به عربی. جلد 12.

 • فیض الله زاده، عبدالعلی. 1381. "الاسلام و اثره علی الحضارات العالمیه"، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ وزارت علوم. شماره 11، سال ششم.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1382. "سرقات ابی دهبل و تأثره بسابقیه من الشعراء"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. ویژه نامه ادبیات 2، شماره 37.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1383. "الشعر فی طوق الحمامه اغراضه و صُورهُ الفنّیه"، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 13.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1384. " ابودهبل الجُمحي الانسان و الشاعر"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. ویژه نامه زبان و ادبیات عرب، شماره 48 ـ 47.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1386. "احوال و اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی در دوران آل‏بویه از دیدگاه مورخان و نویسندگان عرب"، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره 54.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1386. "اهم الملابسات الاجتماعیه و السیاسیه بعد وفاه الرسول الاعظم"، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 19.
  فیض الله زاده، عبدالعلی. 1388. "البناء الفنی فی شعر ابی دهبل الحجمی"، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 24.
طرح‏ پژوهشی

ابوحیان توحید فیلسوف الادباء و ادیب الفلاسفه

مهیار دیلمی بزرگ پرچمدار تشیع در ادبیات عرب