اوزرولاویزه فیاض
استادیار
گروه زبان و ادبيات آلماني, دانشكده ادبیات و علوم انسانی
29902448 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران ـ اوین ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان آلمانی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

 

77 ـ 1373 / تدریس زبان آلمانی در مؤسسه آموزش عالی قطب راوندی، تهران
1374 تاکنون / تدریس زبان آلمانی در مؤسسه زبان آلمانی وابسته به سفارت آلمان
81 ـ 1375 / تدریس ادبیات و زبان آلمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
1378 تاکنون / تدریس زبان آلمانی و ادبیات در گروه زبان آلمانی دانشکده ادبیات و علوم‏انسانی
1382 تاکنون / همکاری در پژوهشکده خانواده شهید بهشتی
سوابق کاری

 

1378 / عضو هیأت علمی گروه زبان آلمانی دانشکده ادبیات و علوم‏انسانی.
سوابق تحصیلی

 

دیپلم: دیپلم تجربی / 1974 / مونستر آلمان
دکتری: 1981 / آلمان / دانشگاه مونستر
مقالات علمی و کتب منتشر شده

  • Wiese Fayyaz, Ursula. 2006. Pearl of Iran. Isfahan.
    Wiese Fayyaz, Ursula. 2001. IRAN im Spiegel der Zeit.

  • ویزه فیاض، اوزرولا. 1385. بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ایدز شهر تهران.
    ویزه فیاض، اوزرولا. 1387. بررسی مقایسه‏ای شیوه کودک آزاری در دانش‏آموزان مقطع متوسطه برحسب جنس، مقطع تحصیلی و سابقه طلاق در خانواده، "فصلنامه خانواده پژوهی".
    ویزه فیاض، اوزرولا. 1387. "اهمیت شعر حاصل از تجربه در دوره‏های مختلف ادبی در قرن 18 و 19"، مجله پژوهش زبان‏های خارجی. ویژه‏نامه آلمانی. دانشگاه تهران. شماره 48.
    ویزه فیاض، اوزرولا. "قضیه ویتسک از دیدگاه گئورگ بوشنر (در دست چاپ).