قابل توجه متقاضیان هشتمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی
 
دانشگاه شهید بهشتی در روز جمعه مورخ 1401/03/06 ساعت 10 دوره هشتم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود.

ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود در سایت اصلی دانشگاه ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ آزمون بسندگی زبان انگلیسی را با دقت کامل مطالعه و از روز شنبه مورخ 1401/02/24 الی یکشنبه 1401/03/01 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.


 
نتایج قبول شدگان اعلام شد
 

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) ـ پایان یافته است​​ ​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) ـ پایان یافته است ​​​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399

اطلاعیه شماره 4​​​​​​​

کارت ورود به جلسه

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه  سال 1400 (دوره پنجم) ـ  زمان برگزاری آزمون مردادماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه (دوره پنجم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور پنجمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج پنجمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مهرماه  سال 1400 (دوره ششم) ـ  زمان برگزاری آزمون مهرماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه (دوره ششم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مهرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور ششمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6

نتایج ششمن آزمون بسندگی (بالاتر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به آذرماه سال 1400 (دوره هفتم) ـ  زمان برگزاری آزمون آذرماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه (دوره هفتم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور هفتمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج هفتمین آزمون بسندگی (پایین تر از 50)

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به خردادماه سال 1401 (دوره هشتم) ـ  زمان برگزاری آزمون خردادماه

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی خردادماه (دوره هشتم)

اطلاعیه شماره 2

نکات مهم آزمون بسندگی زبان انگلیسی

اطلاعیه شماره 3

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آذرماه سال 1400

اطلاعیه شماره 4

بروشور هشتمین آزمون بسندگی

اطلاعیه شماره 5

سوالات متداول

اطلاعیه شماره 6 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (بالاتر از 50)
اطلاعیه شماره 7 نتایج هشتمین آزمون بسندگی (کلی)