برگزیدگان کتاب


جامعه روستایی و نیازهای آن
دکتر فرامرز رفیع پور
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه علوم اجتماعی
جایزه کتاب سال
​​​​​​​​​​​​​​سال 1365
سروده های روشنایی
​​​​​​​دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
​​​​​​​استاد گروه زبانشناسی
جایزه کتاب فصل
​​​​​​​سال 1376
بهاء ولد ترجمه از آلمانی
دکتر مریم مشرف الملک
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
جایزه کتاب سال
​​​​​​​سال 1380
متافیزیک بوئتیوس
دکتر محمد ایلخانی
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​جایزه کتاب سال
​​​​​​​سال 1381
تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس
دکتر محمد ایلخانی
استاد بازنشسته گروه فلسفه
جایزه کتاب سال
​​​​​​​سال 1383​​​​​
هوسرل در متن آثاری
​​​​​​​دکتر عبدالکریم رشیدیان
استاد بازنشسته گروه فلسفه
جایزه کتاب سال
​​​​​​​​​​​​​​سال 1385
​​​​​​
دانشنامه زیباشناسی
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
دکتر امیرعلی نجومیان
​​​​​​​دکتر شیده احمدزاده هروی
​​​​​​​جایزه جلال آل احمد
​​​​​​​سال 1385
میراث مولوی شعر در اسلام
دکتر مریم مشرف الملک
​​​​​​​دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
برگزیده دومین جشنواره کتاب فصل
​​​​​​​سال 1386​​​​​​
دانشنامه اساطیر جهان
​​​​​​​دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
​​​​​​​استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​جایزه کتاب برتر سال
سال 1387
ادبیات گنوسی
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​جایزه کتاب برتر سال و کتاب فصل
​​​​​​​سال 1389
اعلام جغرافیایی در متون ادب فارسی
دکتر کاظم دزفولیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​جایزه نامزد کتاب فصل
​​​​​​​سال 1386
ترجمه کتاب فلسفه و آیینه طبیعت
دکتر مرتضی نوری
​​​​​​​استادیار گروه فلسفه
​​​​​​​هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل
​​​​​​​سال 1386
آسمان های دگر
دکتر احمد خاتمی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی​​​​​​​
​​​​​​​دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر ​​​​​​​​​​​​​​سال 1390

روایت شناسی کاربردی
دکتر علی عباسی
​​​​​​​استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
​​​​​​​سال 1394
ادبیات مانوی
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​جایزه دهخدا
​​​​​​​سال 1395
چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
​​​​​​​دکتر مهین ناز میردهقان
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​جایزه کتاب سال استان قزوین
​​​​​​​سال 1396
فضولی
دکتر عطاء الله حسنی
​​​​​​​دانشیار بازنشسته گروه تاریخ
​​​​​​​دومین جایزه ترجمه ترکی استانبولی
​​​​​​​سال 1396
تپه باستانی حسنلو
​​​​​​​دکتر امیرصادق نقشینه
​​​​​​​استادیار گروه باستانشاسی
​​​​​​​​​​​​​​پنجمین دوره کتاب معماری و شهرسازی
سال 1397
تا انتهای کوچه بن بست
دکتر سیدمهدی طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​جایزه دوسالانه کتاب اصفهان
​​​​​​​سال 1397
ترجمه کتاب از ریچارد رورتی
دکتر مریم جلالی
​​​​​​​استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
جایزه کتاب برتر داستانی
​​​​​​​سال 1397
فرهنگ زبان پهلوی
دکتر یدالله منصوری
دانشیار گروه زبانشناسی
 برنده جایزه نخستین دوره انتخاب کتاب برتر دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی
سال 1399
غربالی در دست
دکتر سیدمهدی طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
نوزدهمین دوره جایزه قلم زرین
سال 1400