استادان نمونه کشوری

Responsive Image
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​سال 1372
Responsive Image
دکتر محمدعلی شیخ
استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​سال 1374
Responsive Image
دکتر فرامرز رفیع پور
​​​​​​​استاد گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​سال 1375
Responsive Image
دکتر سیدمحمدصادق مهدوی
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​سال 1377
Responsive Image

دکتر سیدعلی محمد سجادی
استاد بازنشسته گروه فارسی
​​​​​​​سال 1381

 

Responsive Image
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​سال 1386
Responsive Image
دکتر احمد خاتمی
​​​​​​​استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​سال 1390

پژوهشگر نمونه کشوری

Responsive Image
دکتر احمد خاتمی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​سال 1391