گروه فلسفه

نام استاد مرتبه علایق پژوهشی برنامه ­­های پژوهشی​دکتر نصرالله حکمت​استاد
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • تاریخ فلسفۀ اسلامی
 • حوزۀ شاکله‌شناسی و ایمان‌درمانی
 • مطالعه در حوزۀ آشنایی با قدرت‌های درونی، جهان خیال و مدیریت خواب


 
 • طرح بلندمدت در زمینۀ تاریخ فلسفۀ اسلامی و آشنایی با فیلسوفان، متفکران و عارفان مسلمان
 • مطالعه در حوزۀ مباحث دینی و شاکله‌شناسی

دکتر احمد علی‫اکبرمسگری​

​استادیار
 • فلسفۀ اروپایی قرن نوزدهم
 • ایدئالیسم آلمانی
 • ​مطالعه و پژوهش در زمینۀ شکل‌گیری فلسفۀ نقد در قرن 18 و چگونگی تکوین فلسفۀ ایدئالیسم از دل فلسفۀ کانتدکتر حسین واله​دانشیار​
 • فلسفۀ زبان
 • فلسفۀ اخلاق
 • فلسفۀ سیاست
 • فلسفۀ حقوق
 • نظریۀ حکومت در فقه شیعی سنتی
 • مبانی معرفت‌شناختی نظریۀ حجیت در علم اصول
 • مفروضات زبان‌شناختی در قواعد استنباطدکتر غلامحسین عمادزاده​​استادیار
 • فلسفۀ اسلامی
 • کلام
 • فلسفۀ دین
 • اصول فقه
 
 • ​حمل و مبناهای فلسفی و منطقی آن ـ تحلیل‌های فلسفی مرحوم علی حکیم مدرس زنوزی و مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی و ابتکار آنان در رویکرد به حکمت متعالیۀ صدرالمتألهین شیرازی


دکتر احمد عسگری​


​استادیار
 • فلسفۀ یونان (ارسطو، مشائیان)
 • فلسفۀ اسلام
 • ​مطالعه و تحقیق در سنت فلسفۀ مشائی در یونان از ارسطو تا قرن 6م، تداوم زبان در سنت یونانی و انتقال آن به عالم اسلام​دکتر سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زادۀ شیرازی

استادیار​
 • منطق جدید
 • متافیزیک تحلیلی
 • فلسفه علم
 • تاریخ­نگاری علم
 • تاریخ فلسفه تحلیلی
 • فلسفه تحلیلی
 • روش­شناسی فلسفه
 دکتر مرتضی نوری​​استادیار
 • هرمنوتیک
 • پدیدارشناسی، پراگماتیسم
 • فلسفه‌ی سیاسی
 • فلسفه‌ی علوم اجتماعی

 
ردیف نام و نام خانوادگی​ رشته​ مرتبه​ تلفن​ ایمیل​
1​ دکتر سید حسن احمدی​ فلسفه​ استادیار​ 29902470​ -​
2​ دکتر محمدعلی شیخ​ فلسفه و حکمت اسلامی​ استاد​ 29902470​ -​
3​ دکتر منوچهر صانعی دره بیدی​ فلسفه​ استاد​ 29902470​ -​دکتر غلامرضا اعوانی، چهرۀ ماندگار سال 1380

avani.jpg