گروه زبان و ادبیات آلمانی

معرفی اعضای هیات علمی گروه

نام استاد مرتبه علایق پژوهشی برنامه‌های پژوهشی
دکتر نرجس خدایی استادیار
 • ادبیات بینافرهنگی
 •  ادبیات آلمان شرقی
 •  ادبیات زنان
 •  تاریخ ادبیات
 •  نظریه‌های ادبی
 •  فلسفۀ ادبیات
 •  نقد ادبی
 • زیبایی‌شناسی
 •  شرق‌شناسی
 •  سفرنامۀ ایرانی و آلمانی
 •  روابط بینافرهنگی آلمان و ایران
 •  همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزۀ ادبیات تطبیقی
 •  همکاری با سازمان کتاب‌های درسی و دانشگاهی (سمت) در حوزۀ تاریخ‌نگاری ادبیات
​دکتر ابراهیم استارمی استادیار​
 • ادبیات آلمانی
 • ادبیات تطبیقی (فارسی ـ آلمانی)
 •  تحلیل و نقد شعر
 •  ادبیات نمایشی
 •  ادبیات روایی
 • زبان‌شناسی آلمانی
 •  آواشناسی
 •  مورفولوژی
 •  واژه‌شناسی
 • پژوهش در ادبیات نمایشی
 •  پژوهش در ادبیات غنایی آلمان
 •  پژوهش در زمینۀ ادبیات تطبیقی
​دکتر سعید رضوانی ​استادیار
 • ادبیات قرن بیستم آلمان
 • فرانتس کافکا
 • توماس مان
 • شعر مدرن آلمانی
 • جستارنویسی
 • انتشار مجموعه‌ای از جستارهای توماس مان دربارۀ ادبیات روسیه
 • انتشار مجموعه‌ای از متون دربارۀ جوانب گوناگون شکلی و محتوایی آثار فرانتس کافکا
 •  انتشار کتابی در معرفی شعر مدرن آلمانی و نمایندگان آن در آلمان، اتریش و سوئیس امروز
​دکتر رائد فریدزاده استادیار​  
 • فلسفه و ادبیات، ادبیات تطبیقی، هرمنوتیک فلسفی
 •  ادبیات معاصر آلمانی
 • پژوهش در ادبیات معاصر آلمان
 • همکاری با دانشگاه فرای برلین و ژیژیانگ چین در خصوص همایش بین‌المللی فلسفۀ زندگی
 • مشارکت با گروه زبان و ادبیات انگلیسی در خصوص پروژۀ تبیین هویت ایرانی در ارتباط با هویت جهانی
​دکتر کاوه بهرامی سبحانی ​استادیار
 • زبان‌شناسی آلمانی
 • رده‌شناسی زبان
 • آموزش زبان خارجی
 • ألیف دو کتاب در زمینۀ زبان‌شناسی آلمانی
 • پژوهش در حوزۀ زبان‌شناسی و آموزش زبان خارجی