معرفی تاریخ ایران

مجله تاریخ ایران، به انتشار مقاله ‏های پژوهشی در حوزة فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و مناسبات خارجی ایران با نگرش تحلیلی تاریخی می‏ پردازد.

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسئول: دکتر محمدعلی اکبری (استاد گروه تاریخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
سردبير: دكتر محمدعلی اکبری (استاد گروه تاریخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدیر داخلی: دكتر میکائیل وحیدی راد (استادیار گروه تاریخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)

اعضاي هيأت تحريريه
دکتر محمدعلی اکبری (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر عطاءالله حسنی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر عبدالرسول خیراندیش (دانشیار دانشگاه شیراز)
دکتر غلامحسین زرگری نژاد (استاد دانشگاه تهران)
دکتر کریستوف ورنر (استاد دانشگاه ماربورگ)
دکتر جان ئی. وودز (استاد دانشگاه شیکاگو)
دکتر سهراب یزدانی (دانشیار دانشگاه تربیت معلم)


نشاني: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
تلفن: 29902450
نمابر: 22431710
پست الكترونيكي:Iranhistory@mail.sbu.ac.ir​​​​
وب سایت: https://irhj.sbu.ac.ir/