معرفی دوفصلنامه تحلیل اجتماعی

هدف نشریه تحلیل اجتماعی مشارکت در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه ‏ای حوزه مطالعات اجتماعی است. این مجله به بررسی علل ساختاری و محتوایی سطوح خرد، کلان و  چندگانه و نیز علل معطوف به مسیر یا پیامدهای کوتاه و بلندمدت نابرابری ‏ها و مسائل اجتماعی جامعه با تأکید بر توصیف و تحلیل جامعه ايران می‏ پردازد.

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر مصطفی اجتهادی (دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)
سردبير: دكتر مصطفی اجتهادی (دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)
مدير داخلي: دكتر مرضیه ابراهیمی (استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)

اعضاي هيأت تحريريه
دکتر احمد فیروزآبادی (دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر بهزاد دوران (پژوهشکده علم سنجی)
دکتر خديجه سفيري (استاد دانشگاه الزهرا)
دکتر سعید سعیدی فر (دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر داود پرچمی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر سيد محمد سيد ميرزايي (استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)
دکتر ملیحه شیانی (دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر فاطمه جواهری (دانشیار دانشگاه خوارزمی)
دکتر فرهنگ ارشاد (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد چمران)
دکتر مسعود چلبي (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)
دکتر مصطفی اجتهادی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر منصوره آزاده (دانشیار دانشگاه الزهرا)
دکتر نوین تولایی (دانشیار دانشگاه مازندران)
دکتر یعقوب موسوی (دانشیار دانشگاه الزهرا)

نشاني: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
تلفن: 29902460
نمابر: 22431709
پست الكترونيكي: SocialAnalysis@mail.sbu.ac.ir
وب سایت: https://jsoa.sbu.ac.ir/