معرفی دوفصلنامه تاریخ ادبیات

 
مجله تاریخ ادبیات به انتشار مقاله ها، نقدها و آرای اصیل نظری درباره تاریخ ادبیات فارسی و نظریه‏ های مرتبط با آن می‏ پردازد. به علاوه، معرفی نسخه‏ های خطی شاعران و نویسندگان، پژوهش‏ های سبک‏ شناسی ادب فارسی و معرفی شاعران و نویسندگان قدیم و جدید در دستور کار این نشریه قرار دارد. از جمله اهداف اصلی انتشار این مجله معرفی تاریخ ادبیات به عنوان یک حوزه مطالعاتی روشمند دانشگاهی و نظام‏ مندسازی تاریخ ادبیات فارسی می‏ باشد.

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمد خاتمي (استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
سردبير: دكتر احمد خاتمی (استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدیر اجرایی: دکتر منصور پیرانی (استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)

اعضاى هيأت تحريريه
دكتر نصرالله امامى (استاد دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز)
دكتر احمد خاتمى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
دكتر ابوالقاسم رادفر (استاد پژوهشگاه علوم انسانى)
دكتر سيدعلي‌محمد سجادى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
دكتر حبيب الله عبّاسى (استاد دانشگاه تربيت معلّم ـ تهران)
دكتر محمّد غلامرضايي (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)
دكتر عبدالحسين فرزاد (دانشيار پژوهشگاه علوم انسانى)
دكتر مريم مشرّف الملك (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى)
دكتر مجتبى منشى‌زاده (استاد دانشگاه علامه طباطبايى)
دكتر ناصر نيكوبخت (دانشيار دانشگاه تربيت مدرّس)
دکتر علیرضا حاجیان نژاد (دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر قدرت الله طاهری (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مهدی نیک منش (دانشیار دانشگاه الزهرا)
دکتر آذرمیدخت صفوی (استاد دانشگاه هند)
دکتر سیدنقی عباس (استاد دانشگاه هند)
 دکتر سیدحسن عباس (استاد دانشگاه هند)
 
نشاني: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 29905197
نمابر: 22431706
پست الكترونيکی:  Literature@mail.sbu.ac.ir​​​​​
وب سایت:  https://hlit.sbu.ac.ir/