معرفی دوفصلنامه شناخت


مجله شناخت، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان­های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد. باتوجه به اینکه از مهمترین شاخص­ های پژوهش های فلسفی ابداع و نوآوری است، فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات، مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می­ دهد. طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همة حوزه هایی که به نحوی با شناخت گره خورده ­اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسائل بدیع بینارشته­ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه‏ ای برخوردار است.

صاحب امتياز: دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسئول: دکتر اصغر واعظی (دانشیار گروه فلسفه، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
سردبير: دكتر نصرالله حكمت (استاد گروه فلسفه، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدير داخلي: دکتر امیرحسین ساکت ­اف (استادیار گروه فلسفه، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)

اعضاي هيأت تحريريه
دكتر رضا اكبريان (دانشيار گروه فلسفة دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر محمد ايلخاني (استاد گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتی)
دكتر شهرام پازوكي (دانشيار مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران)
دکتر نصرالله حکمت (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
دكتر محمود خاتمي (استاد گروه فلسفة دانشگاه تهران)
دكتر عبدالكريم رشيديان (دانشيار گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتي)
دكتر منوچهر صانعي دره‌بيدي (استاد گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتي)
دكتر ضياء موحّد (استاد مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران)
دکتر ایگور هنزل (دانشیار دانشگاه کومنیوس اسلواکی)
 
نشاني: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشكدة ادبيات و علوم‌انساني، گروه فلسفه
تلفن: 29902478 ـ 299076
نمابر: 22431706
پست الكترونيكي: Knowledge@sbu.ac.ir​​​​​​
وب سایت: https://kj.sbu.ac.ir/