معرفی فصلنامه علمی - تخصصی خردنامه

صاحب امتیاز
دکتر کریم سلیمانی
استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول
محسن لطف‌آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر
میلاد حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

هیأت تحریریه
دکتر هاشم آغاجری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی اکبری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن حضرتی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
دکتر داریوش رحمانیان، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
دکتر کریم سلیمانی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین مفتخری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم

ویراستار فارسیمیلاد حیدری
مترجم چکیده‌های انگلیسی: رضا وسمه‌گر
صفحه آرا: قاسم عریضی 

آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ.
تلفن29902450   -   0911251744
پست الکترونیکیKheradnamehsbu89@yahoo.com

انتشارات
خردنامه شماره 7.pdf
خردنامه شماره 8.pdf

خردنامه شماره 9.pdf
خردنامه شماره 10.pdf
خردنامه شماره 11.pdf
خردنامه شماره 12.pdf
خردنامه شماره 13.pdf
خردنامه شماره 14.pdf
خردنامه شماره 15.pdf
خردنامه شماره 16.pdf
خردنامه شماره 17.pdf
خردنامه شماره 18.pdf

افتخارات
کسب افتخار در «جشنوارۀ نشریات انجمن‏ های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی» مورخ 1393/02/29  
کسب افتخار در «جشنوارۀ نشریات انجمن‏ های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی» مورخ 1394/02/24​​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​