مجله بین المللی میراث ایرانی

مجله بین المللی میراث ایرانی به زبان انگلیسی و به صورت الکترونیکی و دوفصلنامه منتشر می شود. هر شماره دربرگیرنده مقالاتی در حوزه های گوناگون تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان و دنیای ایرانی است.

صاحب امتياز: دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسئول: دكتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق (گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)
سردبير: دكتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق (گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)
مدير داخلي: دكتر مهین ناز میردهقان (گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)
ویراستار انگلیسی: دکتر شهریار منصوری (گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)

اعضاي هيأت تحريريه:
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر کمرون اندرو پتری (دانشگاه کمبریج)
دکتر ولادیمیر ایوانف (دانشگاه ایالتی مسکو)
دکتر ژانت بلیک (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمود جعفری دهقی (دانشگاه تهران)
دکتر کارلو چرتی (دانشگاه رم)
دکتر عطااله حسنی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر احمد خاتمی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر زهره زرشناس (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
دکتر نیکلاس سیمز-ویلیامز (دانشگاه لندن)
دکتر عباس علیزاده (دانشگاه شیکاگو)
دکتر مجتبی منشی زاده (دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر حمیدرضا ولی پور (دانشگاه شهید بهشتی)
 
نشانی: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني
تلفن: 29902492
نمابر: 22431706
پست الكترونيكي: IJIH@sbu.ac.ir
وب سایت: https://ijih.sbu.ac.ir/

 

International Journal of Iranian Heritage Studies

Iranian Heritage is a peer-reviewed electronic journal and is published biannually by Shahid Beheshti University. The journal publishes original research in history, culture and civilization of ancient Iran and the Persianate world
 
Chairman: Abolghasem Esmailpour (Shahid Beheshti University, Iran)
Editor- in-Chief: Abolghasem Esmailpour (Shahid Beheshti University, Iran)
Managing Editor:  Mahinnaz Mirdehghan (Shahid Beheshti University, Iran)
Editor: Shahriyar Mansouri (Shahid Beheshti University)
 
Editorial Advisory Board
Janet Blake (Shahid Beheshti University, Iran)
Carlo Cereti (University of Rome, Italy)
Abolghasem Esmailpour (Shahid Beheshti University, Iran)
Ataollah Hassani (Shahid Beheshti University, Iran)
Veladimir Ivanov (Moscow State University, Russi)
Mahmoud Jaafari Dehaghi (University of Tehran, Iran)
Ahmad Khatami (Shahid Beheshti University, Iran)
Mojtaba Monshizadeh (Allameh Tabatabaee University, Iran)
Amir Ali Nojoumian (Shahid Beheshti University, Tehran)
Cameron Andrew Petire (University of Cambridge, England)
Nicholas Sims-Williams (University of London, England)
Hamid Reza Valipour (Shahid Beheshti University, Iran)
Zohreh Zarshenas (Institute for Humanities and Cultural Studies, Iran)
 
Manuscripts should be submitted electronically as word documents to managing director at n_miri@sbu.ac.ir or IJIH@sbu.ac.ir; they shall not exceed 10,000 words, including notes. Articles should be double-spaced, with at least one-inch margins. Preferred font is Times New Roman, size 12. Mention any proposed illustrations with the initial submission but do not send the illustration themselves. If the article is accepted, illustrations may be submitted either electronically as TIFF files (300 dpi) or as scanner-ready hard copies (e.g.
photographs of artwork)​​