مدرس نمونه دانشگاه

Responsive Image
دکتر کاظم دزفولیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1390
Responsive Image
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه عربی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1390
Responsive Image
دکتر محمدعلی اکبری
​​​​​​​استاد گروه تاریخ
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1391
 
Responsive Image
دکتر عبدالکریم رشیدیان
​​​​​​​دانشیار بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1391
Responsive Image
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1392
Responsive Image
دکتر کریم سلیمانی مقدم
دانشیار گروه تاریخ
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1392
Responsive Image
دکتر ابراهیم استارمی
​​​​​​​استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1392
Responsive Image
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1393
Responsive Image
دکتر محمد ایلخانی
استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1393
Responsive Image
دکتر ابوالفضل رضایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1394
Responsive Image
دکتر عطاء الله حسنی
​​​​​​​دانشیار بازنشسته گروه تاریخ
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1394
Responsive Image
دکتر دومینیک میشل کارنوی ترابی
​​​​​​​دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1394
Responsive Image
دکتر فرزانه کریمیان
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1395
Responsive Image
دکتر حسن باستانی راد
​​​​​​​استادیار گروه تاریخ
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1395
Responsive Image
دکتر محمدعلی اکبری
استاد گروه تاریخ
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1396
Responsive Image
دکتر محمدرضا عنانی سراب
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1396
Responsive Image
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
استاد بازنشسته گروه عربی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1396
Responsive Image
دکتر علی عباسی
​​​​​​​استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1396
Responsive Image
دگتر امیرعلی نجومیان
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1397
Responsive Image
دکتر سیدمهدی طباطبایی
​​​​​​​استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1397
Responsive Image
دکتر نرجس خدایی
​​​​​​​دانشیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1398
Responsive Image
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1398
Responsive Image
دکتر مسعود چلبی
استاد گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1398
Responsive Image
دکتر مصطفی اجتهادی
​​​​​​​دانشیار گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1399
Responsive Image
دکتر مریم مشرف الملک
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​مدرس نمونه در سال 1399
Responsive Image
دکتر شهریار منصوری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
مدرس نمونه در سال 1399
Responsive Image
 
دکتر کریم سلیمانی دهکردی
دانشیار گروه تاریخ
مدرس نمونه 1400
 
Responsive Image
دکتر قدرت اله طاهری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
مدرس نمونه در سال 1400

مدرس الکترونیکی

Responsive Image
دکتر رضوان حسن زاده
استادیار گروه زبان و ادبیات روسی
برگزیده آموزش الکترونیکی در سال 1400
Responsive Image
دکتر فاطمه بهرامی
استادیار گروه زبانشناسی
برگزیده آموزش الکترونیکی در سال 1400