گروه تاریخ

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
تاریخ × - ×
تاریخ اسلام - × -
تاریخ ایران باستان - × -
تاریخ ایران دوره اسلامی - × -
تاریخ عمومی جهان - × -
تاریخ ایران دوره اسلامی - - ×
تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز ـ × ـ