معرفی (دوفصلنامه) نقد زبان و ادبیات خارجی

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‏‏ های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏ های خارجی، نظریه‏ و نقد ادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏ های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‏ آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

صاحب امتياز: دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسئول: دکتر جلال سخنور (استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
سردبير: دكتر جلال سخنور (استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدير داخلي: دکتر شهریار منصوری (استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي)

اعضاي هيئت تحريريه
دكتر شیده احمدزاده (دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ابوالقاسم اسماعیل‏ پور مطلق (استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر پرویز بیرجندی (استاد گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر نادر حقانی (دانشیار گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه تهران)
دکتر المیرا دادور (دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران)
دکتر محمد دبیرمقدم (استاد گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر ابوالقاسم فاطمی (دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مهوش قویمی (استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر فرزانه کریمیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر غلامرضا کیانی (دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر پرویز مفتون (دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علم و صنعت)
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علیرضا ولی پور (استادیار گروه زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران)
 
نشاني: دانشكدة ادبيات و علوم‌انساني، تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن: 29902483
نمابر: 22431706
پست الكترونيكي: CLLS@sbu.ac.ir​​​​​​
وب سایت: https://clls.sbu.ac.ir/