هسته‌های پژوهشی

هسته مطالعات گروه زبان انگلیسی
سرپرست هسته: آقای دکتر جلال سخنور عضو بازنشسته گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همکاران هسته:آقای دکتر علیرضا جعفری،آقای دکتر کیان سهیل 
اهداف:
  • 1- مطالعه به منظور بهبود کیفیت آموزش دروش ترجمه ادبی

  • 2- تشویق دانشجویان به ترجمه آثار ادبی از زبان مادری به زبان بیگانه بالعکس

  • 3- امکان مبادله فرهنگی از طریق معرفی و ترجمه آثار ادبی و فرهنگی

ضرورت:
  • الف ـ- کیفیت نازل به آثار داستانی و نمایشی غرب به فارسی ترجمه شده است و نیازمند بررسی دقیق می‏باشد.

  • ب - نیاز دنیا به معرفی و ترجمه آثار زبان فارسی به زبان انگلیسی.

هسته  انسان‏شناسی فرهنگی ایران
سرپرست هسته: خانم دکتر سهیلا شهشهانی عضو هیأت علمی گروه علوم‏ اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای دکتر حسنی
معرفی هسته:
هسته انسان‏شناسی فرهنگی ایران براي انجام پژوهش با استفاده از روش‏های ويژه اين رشته شكل می ‏گيرد. اگر آموزش در رشته‏ هاي علوم ‏اجتماعی با انجام پژوهش در همان محيط باشد يعنی بخش تحقيق در جوار بخش آموزش فعال باشد، آنگاه محيطي علمی به وجود مي‌آيد كه موجبات مراودات منظم هيأت علمي و دانشجويان مي‏ گردد. از آنجا كه فرهنگ ايران پشتوانه تاريخي مكتوب و مستندی دارد دانش اين فرهنگ نياز به شناخت تاريخ دارد و بدون آن يافته ‏هاي فرهنگي از عمق زماني و پيچيدگي‏‌های انباشت تجربه بشر ايراني برخوردار نخواهد بود. زبان يكي از ابتدايی‌ترين مطالبی است كه يك محقق انسان‏شناس با آن مواجه است. آشنايي و شناخت زبان ديگري ابتداي تحقيق فرهنگی است و گردآوری‏‌های زبان‌‏شناختی موجبات اين را فراهم مي ‏كند كه اطلس فرهنگی مردم بخش‏های مختلف جهان شكل گيرد.
 
برنامه سه ساله هسته انسان‏شناسی فرهنگی از مهر 1387 ـ مهر 1390
اقوام ايراني:
اولين موضوع تحقيق هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی ایران اقوام ايرانی است. اين برنامه به شرح زير است:

سال اول: شناخت اقوام ايرانی و کار با منابع موجود:
  • انسان‏‌شناسی فرهنگي
  • بر مبنای تاريخ
  • بر مبنای زبان
این دوره یک ساله را به گردآوری متون و فیش‌‏برداری خواهیم گذراند.
با استفاده از منابع زبان‏شناختی، تاریخی و با استفاده از منابع فرهنگی (عمدتاً منابع فرهنگ مادی) و اطلس‏های موجود کوشش در جهت یافتن مراکز و مرزهای فرهنگی مختلف در دوره‏ های تاریخی متفاوت خواهیم کرد.
 
سال دوم: مطالعه در تفاوت‏های بين اقوام مختلف و تهیه اطلس اقوام ایران
توجه به فرق‏ها بخشي اساسی از تحقيق اقوام است، انسان‌‏شناسی در طي تاريخ خود هميشه به فرق‏ها و شباهت‏ها پرداخته است. گردآوری سال اول ما را یاری خواهد کرد تا برای هر دوره تاریخی بتوانیم بر مبنای منابع زبانی و فرهنگی یک اطلس پیشنهاد کنیم. در مرحله نهایی این بخش از یک جغرافی‌دان برای مدت اندک همکاری خواهیم خواست.
 
سال سوم: نظريه‏ پردازی در زمينه مطالب مطرح شده و مباحث نظری
مباحث نظری مربوط به اقوام در رشته‏ های مختلف مطرح هستند مثلاً در انسان‏‌شناسی سیاسی و اقتصادی و مباحث مربوط به جهانی شدن. در این سال هر یک از سه عضو اصلی هسته انسان‏‌شناسی فرهنگی با در نظر گرفتن نظریات خود و چند کنفرانس علمی تخصصی مجلدی در خصوص موضوع مورد نظرشان ارایه خواهند داد و در زمينه ‏هاي مختلف از جمله: حيطه تصميم‏ گيری در درک و حل مسایل و بحث قدرت و بي‏ قدرتی، مسئله سرمايه ‏گذاري در مكان‏های مختلف و منابع زيرزمينی و مسایل حقوق شهروندان و اقوام و قوانين بين‏ المللی قانون اساسی و عرف منطقه‏ اي كه هريک روش‏هايی براي زيستن مسالمت ‏آميز پيشنهاد نموده ‏اند بررسي‏ هايی خواهد شد.
اهداف آتی هسته:
  • طی سه سال به صورت منظم از صاحب‌نظران مبحث اقوام برای سخنرانی‏‌های کوتاه دعوت به عمل خواهد آمد تا دانشجویانی که در این طرح فعال شده ‏اند با موضوع‏‌های مختلف آشنایی همه جانبه یابند.
  • تشکیل گروه‌‏های کاری دانشجویی به محض تصویب هسته انسان‏شناسی فرهنگی از گروه‌های آموزشی مختلف شکل خواهند گرفت و با تقسیم کار مشغول خواهند شد.
در پایان سه سال نتیجه مباحث نظری و نقشه‏‌ها ارائه خواهند شد.