همکاران

اداری
محسن اسماعیلی

مدیر اجرایی

29902500
Mohsen.Esmaili@mail.sbu.ac.ir
معصومه اربابی

مسئول دفتر ریاست

29902450
M.Arbabi@mail.sbu.ac.ir
مژگان شیخان

مسئول دفتر معاون آموزشی

29902493
m.sheikhan@mail.sbu.ac.ir
جوانشیر خدایی​

کارمند دبیرخانه

29902493
jav.khodaei@mail.sbu.ac.ir
خسرو دادوند

کارمند دبیرخانه

29902442
kh.dadvand@mail.sbu.ac.ir
پژوهش
مریم مرندی​

کارشناس پژوهشی ـ مسئول پرتال دانشکده​

29905167
M.Marandi@mail.sbu.ac.ir
عبدالله اسدی

مسئول آزمایشگاه و سایت دانشکده

29902443
ab-asadi@mail.sbu.ac.ir
فاطمه نساء ابراهیمی

کارشناس پژوهشی (امور هیأت علمی)

29905159
Nesa.Ebrahimi@mail.sbu.ac.ir
زهره خواجه دهی

کارشناس کتابخانه

29902466​
Z.Khajehdehi@mail.sbu.ac.ir
الهام خسروی

کارشناس کتابخانه

29902466​
e-khosravi@mail.sbu.ac.ir
​زینب دارابی

کارشناس کتابخانه

29902466​
F.khosravi@mail.sbu.ac.ir
​ ​گروه های آموزشی
صمد آرمان​

منشی گروه  فلسفه​

29902478
s.arman@mail.sbu.ac.ir
بتول افشار​

منشی گروه زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات آلمانی​

29902430​
b.afshar@mail.sbu.ac.ir
خدیجه زمانیان

کارشناس آموزش گروه علوم اجتماعی

29902460​
Kh.Zamanian@mail.sbu.ac.ir
سمانه حاتمیان​

کارشناس آموزش گروه زبان و ادبیات فرانسه

29902446
S.Hatamian@mail.sbu.ac.ir
اعظم عمادی​

منشی گروه زبان و ادبیات عرب​

29902440
a-emadi@mail.sbu.ac.ir
محمدرضا نورافشان

كارشناس گروه هاي باستان شناسي و زبانشناسی  

22905173
M.Norafshan@mail.ac.ir
حسین مروتی​

منشی گروه تاریخ​

29902450​
b.morovati@mail.sbu.ac.ir
معصومه مقدم​

منشی گروه زبان و ادبیات چینی و روسی

​29905158
ma_moghadam@mail.sbu.ac.ir
​آموزش(کارشناسی) ​
مریم مرندی 

کارشناس مسئول آموزش

29902500
M.Marandi@mail.sbu.ac.ir
زهرا مقدم

کارشناس آموزش

29902441
z.moghadam@mail.sbu.ac.ir
مریم ارفعی

کارشناس آموزش

29902441
m.arfaee@mail.sbu.ac.ir
آسیه مسرور

کارشناس آموزش

29902494
A.Masrour@mail.sbu.ac.ir
شهره وقوعی

کارشناس آموزش

29902494
s.voghoee@mail.sbu.ac.ir
​تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) ​ 
مریم مرندی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

29902465
M.Marandi@mail.sbu.ac.ir
زهرا علیخانی

کارشناس

29902464
f-alikhani@mail.sbu.ac.ir
لیلا نعمتی

کارشناس

29902464
l.nemati@mail.sbu.ac.ir
محمدرضا نورافشان

کارشناس

29902464
M.Norafshan@mail.sbu.ac.ir