معرفی پژوهشنامه نقد ادب عربی

پژوهشنامه نقد ادب عربی با رویکردی انتقادی، به منظور نقد و تحلیل ادبیات به معنای عام آن، به طرح مسائل و موضوعات مختلف حوزه زبان و ادبیات عربی می‏ پردازد. انتشار مقالاتی که رویکردی تحلیلی به ابعاد مختلف زبان و ادبیات عربی دارند و از روشمندی علمی و نوآوری برخوردارند، در حیطه کار این مجله می‏ باشد.

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسئول: دكتر حجت رسولی (استاد گروه زبان و ادبيات عربی، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)

سردبير: دكتر حجت رسولي (استاد گروه زبان و ادبيّات عربي، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدیر داخلی: دكتر ابوالفضل رضائي (دانشیار گروه زبان و ادبيّات عربي، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي)
مدیر اجرایی: دكتر امیر فرهنگ نیا (استاديار گروه زبان و ادبيّات عربي، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتی)

اعضاى هيأت تحريريه:
دكتر ابوالحسن امين مقدسي (استاد دانشگاه تهران)
دكتر عبدالنبي اصطيف (استاد دانشگاه دمشق)
دكتر خليل پرويني (استاد دانشگاه تربيت مدرس)
دكتر حسين جمعه (استاد دانشگاه دمشق)
دکتر احمد خاتمی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
دكتر محمد خاقاني (استاد دانشگاه اصفهان)
دكتر محمدابراهيم خليفه شوشتري (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)
دکتر حجت رسولی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ابوالفضل رضائی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دكتر غلام عباس رضائي (دانشيار دانشگاه تهران)
دكتر سيدحسين سيدي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد)
دكتر عبداللطيف عمران (استاد دانشگاه دمشق)
دكتر عبدالحسين فرزاد (دانشيار پژوهشگاه علوم انساني)

نشاني: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عرب
تلفن: 29902440 ـ 29902444
پست الکترونیکی: arabiclitrature@mail.sbu.ac.ir ​​​​​
وب سایت: https://jalc.sbu.ac.ir/