پژوهشگر برتر دانشگاه

Responsive Image
دکتر کاظم دزفولیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1387
 
Responsive Image
دکتر احمد خاتمی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1387
Responsive Image
دکتر نصرالله حکمت
استاد گروه فلسفه
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1387
Responsive Image
دکتر حجت رسولی
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​پژوهشگر برتر سال 1387
Responsive Image
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1388
Responsive Image
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1388
Responsive Image
دکتر کاظم دزفولیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1389
Responsive Image
دکتر احمد خاتمی
​​​​​​​استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1389
Responsive Image
دکتر نگار داوری اردکانی
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1389
Responsive Image
دکتر مهین ناز میردهقان
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1390
Responsive Image
دکتر حسن باستانی راد
استادیار گروه تاریخ
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1390
Responsive Image
دکتر حجت رسولی
​​​​​​​استاد گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1391
​​​​​​​
Responsive Image
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1391
Responsive Image
دکتر سیدمحمود حدادی
​​​​​​استادیار بازنشسته گروه آلمانی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1391
Responsive Image
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1392
Responsive Image
دکتر محمدرضا عنانی سراب
​​​​​​​دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1392
Responsive Image
دکتر احمد علی اکبر مسگری
استادیار بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1393
Responsive Image
دکتر مسعود چلبی
استاد گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1393
Responsive Image
دکتر سیدمهدی طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1393
Responsive Image
دکتر قدرت الله طاهری
​​​​​​​دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1393
Responsive Image
دکتر حجت رسولی
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1394
Responsive Image
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1394
Responsive Image
دکتر محمدعلی اکبری
استاد گروه تاریخ
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1394
Responsive Image
دکتر یدالله منصوری
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1395
Responsive Image
دکتر نگار داوری اردکانی
دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​پژوهشگر برتر در سال 1395
Responsive Image
دکتر مریم مشرف الملک
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1396
Responsive Image
دکتر مهین ناز میردهقان
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​​​​​​​در حوزه اچ اندیس در سال 1396
Responsive Image
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق
استاد گروه زبانشناسی
​​​​​​​در حوزه تأثیر اجتماعی در سال 1397
Responsive Image
دکتر نصرالله حکمت
استاد گروه فلسفه
​​​​​​​در حوزه نظریه پردازی در سال 1397
Responsive Image
دکتر حسن باستانی راد
استادیار گروه تاریخ
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1397
Responsive Image
دکتر یدالله منصوری
​​​​​​​دانشیار گروه زبانشناسی
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1397
Responsive Image
دکتر علی بهادری
استادیار گروه باستانشناسی
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1398
Responsive Image
دکتر کاظم دزفولیان
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1398
Responsive Image
دکتر ابراهیم استارمی
استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1399
Responsive Image
دکتر کریم سلیمانی مقدم
​​​​​​​دانشیار گروه تاریخ
​​​​​​​برگزیده کتاب نفیس در سال 1399
Responsive Image
دکتر ساسان بالغی زاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
برگزیده کتاب نفیس در سال 1399
Responsive Image
دکتر کاوه بهرامی سبحانی
استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی
برگزیده کتاب نفیس در سال 1400
Responsive Image
دکتر شهریار منصوری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
انتشار مقاله در فهرست عالی سال 1400
Responsive Image
دکتر آیت الله زاده شیرازی
استادیار گروه فلسفه
انتشار مقاله در فهرست عالی سال 1400