چهره های ماندگار

Responsive Image
دکتر غلامرضا اعوانی
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه فلسفه
​​​​​​​سال 1380
Responsive Image
دکتر فرامرز رفیع پور
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه علوم اجتماعی
​​​​​​​سال 1389
Responsive Image
دکتر رضا شعبانی
​​​​​​​استاد بازنشسته گروه تاریخ
​​​​​​​سال 1389