افراد

محسن اسماعیلی مدیر اجرایی 29902500
معصومه اربابی​ مسئول دفتر ریاست​ 29902497​
مژگان شیخان مسئول دفتر معاون آموزشی 29902493
جوانشیر خدایی​ کارمند دبیرخانه 29902493
دادوند​ ​کارمند دبیرخانه 29902442​
مریم مرندی​ کارشناس پژوهشی ـ مسئول پرتال دانشکده​ 29905167​
عبدالله اسدی مسئول آزمایشگاه و سایت دانشکده​ 29902443
فاطمه نساء ابراهیمی کارشناس پژوهشی (امور هیأت علمی) 29905159
زهره خواجه دهی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
الهام خسروی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
​زینب دارابی کارشناس کتابخانه​ 29902466
صمد آرمان​ منشی گروه  فلسفه​ 29902478​
بتول افشار​ منشی گروه زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات آلمانی​ 29902430​
خدیجه زمانیان​ کارشناس آموزش گروه علوم اجتماعی​ 29902460​
سمانه حاتمیان​ کارشناس آموزش گروه زبان و ادبیات فرانسه​ 2990246​
اعظم عمادی​ منشی گروه زبان و ادبیات عرب​ 29902440​
اکبر حسین پور منشی گروه زبانشناسی   22902492
حسین مروتی​ منشی گروه تاریخ​ 29902450​
معصومه مقدم​ منشی گروه زبان و ادبیات چینی و روسی​ ​05158​
طیبه باقری کارشناس مسئول آموزش​ 29902441​
مریم ارفعی​​ کارشناس آموزش​ 29902494​
زهرا مقدم کارشناس آموزش​ 29902441​
شهره وقوعی​ کارشناس آموزش​​ 29902494
شیلا لفظی​​ کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی​ 29902464​
زهرا علیخانی​​​ کارشناس تحصیلات تکمیلی​ 29902464​
لیلا نعمتی کارشناس تحصیلات تکمیلی​ 29902464
حسین ​یعقوب پور کارشناس تحصیلات تکمیلی​ 29902464​