محسن اسماعیلی مدیر اجرایی 29902500
معصومه اربابی​ مسئول دفتر ریاست​ 29902497​
مژگان شیخان مسئول دفتر معاون آموزشی 29902493
جوانشیر خدایی​ کارمند دبیرخانه 29902493
دادوند​ ​کارمند دبیرخانه 29902442​
مریم مرندی​ کارشناس پژوهشی ـ مسئول پرتال دانشکده​ 29905167​
عبدالله اسدی مسئول آزمایشگاه و سایت دانشکده​ 29902443
فاطمه نساء ابراهیمی کارشناس پژوهشی (امور هیأت علمی) 29905159
زهره خواجه دهی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
الهام خسروی کارشناس کتابخانه​ 29902466​
​زینب دارابی کارشناس کتابخانه​ 29902466
صمد آرمان​ منشی گروه  فلسفه​ 29902478​
بتول افشار​ منشی گروه زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات آلمانی​ 29902430​
خدیجه زمانیان​ کارشناس آموزش گروه علوم اجتماعی​ 29902460​
سمانه حاتمیان​ کارشناس آموزش گروه زبان و ادبیات فرانسه​ 29902446
اعظم عمادی​ منشی گروه زبان و ادبیات عرب​ 29902440​
اکبر حسین پور منشی گروه زبانشناسی   22902492
حسین مروتی​ منشی گروه تاریخ​ 29902450​
معصومه مقدم​ منشی گروه زبان و ادبیات چینی و روسی​ ​29905158
مریم مرندی
زهرا مقدم
مریم ارفعی
آسیه مسرور
کارشناس مسئول آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
کارشناس آموزش
 
29902465
29902441
29902441
29902494
مریم مرندی
زهرا علیخانی
لیلا نعمتی
محمدرضا نورافشان
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس
کارشناس
کارشناس
29902465
29902464
29902464
29902464