ارتباط با ما

آدرس: تهران ـ ولنجک ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 22431707 ـ 021
دورنگار: 22431706 ـ 021
نشانی الکترونیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
info.lah@mail.sbu.ac.ir


ویژه دانشجویان:
ارتباط با رئیس دانشکده: ​Dan.lah@Mail.lah.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون پژوهشی دانشکده Res.lah@Mail.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون آموزشی دانشکده: Edu.lah@Mail.sbu.ac.ir
ارتباط با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده: Grd.lah@Mail.sbu.ac.ir​​
​​​​​​​
دفتر ریاست دانشکده
دفتر معاون آموزشی
دفتر معاون پژوهشی
تحصیلات تکمیلی
آموزش
کتابخانه
سایت
​​​​​​​آزمایشگاه
​​​​​​​دبیرخانه
گروه زبان و ادبیات آلمانی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبیات چینی
​​​​​​​گروه زبان و ادبیات روسی
گروه زبان و ادبیات فرانسه
گروه زبان و ادبیات عربی
​​​​​​​گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه فلسفه
گروه علوم اجتماعی
گروه تاریخ
​​​​​​​گروه زبانشناسی
گروه باستانشناسی
​​​​​​​مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
22431707 ـ 29902497
22431708 ـ 29902493
​​​​​​​29905167​​​​​​​
​​​​​​​29905164 ـ 29902465
29902441 ـ 22902495
​​​​​​​22902466 ـ 29905158
29902443
29902443
​​​​​​​29902500
29902448
​​​​​​​29902471 ـ 29902486
​​​​​​​29905185
29905185
29902446
​​​​​​​29902440
​​​​​​​29902436 ـ 29902430
​​​​​​​29902478 ـ 29902476
29902460
29902450
​​​​​​​29902492 ـ 29905149
29905145
29905181