دكتر احمد خاتمی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مرتبه دانشگاهی: استاد

تلفن: 22431707
دورنگار: 22431706

پست الکترونيک: a_khatami@sbu.ac.ir
تماس دانشجو: Dean.lah@Mail.sbu.ac.ir
وب سایت: https://facultymembers.sbu.ac.ir/khatami/
Responsive Image
دكتر حمیدرضا ولی پور
 معاون آموزش دانشكده ادبيات و علوم انساني

رشته تحصیلی: باستان شناسی

مرتبه دانشگاهي: دانشیار

تلفن: 22431708
دورنگار: 22431706

​​​​​​​پست الکترونيک: h_valipour@sbu.ac.ir
تماس با دانشجو: btale@sbu.ac.ir

​​​​​​​
دكتر محمدرضا عنانی سراب
معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته تحصیلی: آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

تلفن: 22431708
دورنگار: 22431706
​​​​​​​
پست الکترونيک: reza_ananisarab@yahoo.co.uk
وب سایت: 
تماس دانشجو: Res.lah@Mail.sbu.ac.ir

​​​​​​​