اعضای هیأت علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی» ذکر شده است.

 

آیین نامه تمدید قرارداد

شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی

 

فرم های تمدید قرارداد

عنوان فرم

تکمیل کننده

تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی

عضو هیأت علمی

ترفیع سال اول

کارگروه دانشکده

نتيجه ارزشيابي کارگروه بررسي توانايي علمي

کارگروه دانشکده

برنامه سه ساله

عضو هیأت علمی و تأیید توسط دانشکده

ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی

دانشکده

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم

ویزه اعضای هیأت علمی استخدامی که 5 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم

ویزه اعضای هیأت علمی استخدامی که 6 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند