مرکز پژوهشی شهید رواقی

مرکز پژوهشی شهید رواقی
مرکز شهید رواقی عنوان بنیاد شهید رواقی و با پیشینه ای بیش از سی سال با مدیریت استاد علی رواقی منشأ خدمات علمی قابل توجهی بوده است. در سال 1394 طی مذاکراتی بنیاد شهید رواقی با مجموعه ای از یادداشت ها و کتاب های ارزشمند به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شد و در محلی با بیش از 800 متر مربع مستقر گردید.
این مرکز هم اکنون با اجرای طرح های پژوهشی آماده ارائه خدمات علمی پژوهشی به پژوهشگران است.