معرفی معاونت آموزشی

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، يكي از دانشكده­هاي پيشتاز در تأسيس دوره­هاي تحصيلات تكميلي در ايران است. هم اكنون، در رشته­هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات انگليسي، آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات فرانسه، زبان و ادبيات آلماني، تاريخ، فلسفه، زبان­شناسي و علوم­اجتماعي در دوره­هاي ارشد و دكتري دانشجو مي­پذيرد. معاونت تحصيلات تكميلي دانشـكده ادبيات و علوم انسـاني از نيمه دوم سال 1390 به منظور گسـترش دوره­هاي تحصيلات تكميلي از معاونت آموزشي تفكيك شده و فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي برنامه هاي زير دنبال مي­كند:
  • برنامه­ريزي براي گسترش دوره­هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده در قالب گرايش­ها و رشته­هاي بينارشته­اي
  • استاندارد سازي تدوين و ارائه رساله­ها و پايان نامه­هاي دانشجويي
  • نظارت و ارزيابي به منظور ارتقاء سطح آموزشي در دوره­هاي ارشد و دكتري
  • بهره­برداري از نتايج رساله­ها و پايان­نامه­هاي دانشجويي در قالب مقالات علمي و پژوهشي و كتاب