کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی

تماس با کتابخانه:
آدرس:
 تهران ـ  بزرگراه شهيد چمران ـ  بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
شماره تماس: 29902466-29905158-29905154
ساعات کار کتابخانه:  8- 15
پست الکترونیکی:  litsbu.lib@gmail.com

همکاران کتابخانه دانشکده:
رئیس کتابخانه:
 فاطمه مهری ـ عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
کارشناس کتابداری: زهره خواجه­ دهی، کارشناس علم اطلاعات و دانش­شناسی
کتابداران کتابخانه: الهام خسروی ـ  زینب دارائی