گروه تاریخ

مدیر گروه

دکتر آرزو رسولی


مرتبه دانشگاهي: استادیار
تلفن: 29902450
ایمیل: arezoorasouli9@yahoo.com

Responsive Image

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در سال 1347 با حضور شادروانان دکتر حسینعلی ممتحن و دکتر محمد اسماعیل رضوانی تأسیس شد. در طی بیش از 50 سال فعالیت آموزشی و پژوهشی این گروه، در حدود 1300 دانشجوی دورۀ کارشناسی، 500 دانشجو در دورۀ کارشناسی ارشد و 100 دانشجوی دورۀ دکتری پذیرش شده‌اند. پذیرش دانشجو در دورۀ کارشناسی ارشد از سال 1366 به صورت غیر متمرکز و از سال 1370 به صورت متمرکز آغاز شد. این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد. مقطع کارشناسی بر «تاریخ عمومی» متمرکز است و دانشجویان را با «تاریخ ایران در دورۀ باستان»، «تاریخ ایران بعد از اسلام»، «تاریخ عمومی جهان» و «تاریخ اسلام» آشنا میکند. به رغم کلّی بودن مباحث در مقطع کارشناسی، تقسیمبندی موضوعات و ارائۀ دروس به گونهای صورت می‌گیرد که دانشجو بتواند زمینۀ علاقهمندی خود را تشخیص دهد و آن را در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با موضوعات فوق و دیگر گرایش‌های رشتۀ تاریخ مانند ایران‌شناسی، سندپژوهی، تاریخ اقتصادی و اجتماعی، تاریخ تمدن یا دیگر گرایشها دنبال کند. مقطع کارشناسی ارشد در این گروه شامل پنج گرایش «تاریخ ایران اسلامی»، «تاریخ ایران باستان»، «تاریخ اسلام»، «تاریخ عمومی جهان» و «تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز» است. در حال حاضر، دانشجویان دکتری در گرایش «تاریخ ایران اسلامی» تحصیل میکنند، اما گروه بر آن است تا گرایش «تاریخ اجتماعی ایران» را نیز به مجموعۀ فعالیتهای خود در این مقطع بیفزاید.

درک روزافزون این واقعیت که مشکل بشر امروز در گذشتۀ او ریشه دارد، جامعه را نسبت به ارزشمندی این رشتۀ دانشگاهی آگاهتر کرده است. دانش‌آموختۀ رشته تاریخ میتواند با ورود به عرصۀ آموزش و انتقال فرهنگ، در راستای آشناسازی نسل جدید با تاریخ نقش مهمی ایفا کند. علاوه بر این دانش‌آموختگان این رشته میتوانند به سازمانها و وزارتخانههایی که عملکردشان به نحوی وابسته به آگاهی تاریخی است، بپیوندند یا در مجموعۀ رسانهها مشغول به کار شوند. دنیای امروز و تمدن جدید نه تنها با حال و آینده، بلکه با گذشتۀ بشر نیز سروکار دارد. در این میان تاریخ شناخت ریشههای عمیق جوامع را ممکن میسازد. درک ضرورت پرداختن به تاریخ و نیز تلقی تاریخی انسان از خود، از ویژگیهای تمدن جدید است، اما آنچه گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی را از همتایان خود در دانشگاههای دیگر متمایز میکند، تفاوت نگاه به مقولۀ تاریخ است. این گروه چه از لحاظ روش و چه از لحاظ موضوع، تاریخ را نه صرفاً از منظر حوادث سیاسی و نظامی، بلکه از زاویۀ فرهنگ، اقتصاد و جامعه بررسی میکند و می‌کوشد از نگاه سنتی داده‌محور فاصله بگیرد و با چشم تحلیل به وقایع تاریخی بنگرد. یکی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد نوین افزایش آمادگی گروه برای فعالیت بیشتر در مباحث میانرشتهای است.

ردیف

نام و نام خانوادگی​

سال ورود به گروه​

مرتبه علمی​

مدیریت گروه​

1​

دکتر حسینعلی ممتحن​

1347​

استاد​

1357 - 1347​

2​

دکتر رضا شعبانی​

1349​

استاد​

1360 - 1357​

3​

دکتر اللهیار خلعتبری​

1356​

استاد​

1364 - 1360 و 1380 - 1374​

4​

دکتر عزت الله رامنش​

1360​​

دانشیار​​

1366 - 1364​​

5

دکتر اردشیر خدادادیان

1356​

استاد​

1368 - 1366​

6

دکتر عطاءالله  حسنی​

1376​

دانشیار​

1382 - 1380 و 1386 - 1388​

7

دکتر علی بیگدلی

1361​

استاد​

1384 - 1382​

8

دکتر علی اصغر مصدق رشتی

1363​

دانشیار​

1386 - 1384​

9​

دکتر کریم سلیمانی دهکردی​

1378​

استادیار​

1388 - 1391​

10​

دکتر محمدعلی اکبری​

1373​

دانشیار​

1396​

11​

​دکتر قباد منصوربخت

ـ

استادیار​

1398​

​12

​دکتر محمد حاجی تقی

​ـ

استادیار​

1398​

گروه آموزشی

گروه آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

تاریخ

تاریخ

× ــ ×

تاریخ اسلام

ــ × ــ

تاریخ ایران باستان

ــ × ــ

تاریخ ایران دوره اسلامی

ــ × ــ

تاریخ عمومی جهان

ــ × ــ

تاریخ آسیای مرکری و قفقاز

ــ × ــ

 

​​​​​​​

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه
1 دکتر جمشید آزادگان ادبیات عرفان دانشیار
2 دکتر علی بیگدلی تاریخ استاد
3 دکتر اردشیر خدادادیان تاریخ استاد
4 دکتر الهیار خلعتبری تاریخ اسلامی استاد
5 دگتر رضا شعبانی تاریخ استاد
6 دکتر علی اصغر مصدق رشتی مطالعات ایرانی و تاریخ تمدن دانشیار
7 دکتر عطاء الله حسنی تاریخ دانشیار

​​​​​​​