گروه زبان شناسی

مدیر گروه


دکتر سپیده عبدالکریمی


​​​​​​​مرتبه دانشگاهی: استادیار
​​​​​​​تلفن: 29902492
​​​​​​​ایمیل: s_abdolkarimi@sbu.ac.ir

​​​​​​​
Responsive Image

گروه زبانشناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد. دانشجویانی که وارد دورۀ کارشناسیارشد میشوند، بیشتر دانش‌آموختگان رشتههایی چون زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و عربی هستند. هدف از برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد تربیت دانشآموختگانی آگاه در حوزۀ زبانشناسی، زبانها و گویشهای ایرانی است. دانشآموختگان در مقطع دکتری در زمینۀ زبانشناسی همگانی و گرایشهایی چون صرف و نحو، معناشناسی و زبانشناسی اجتماعی تخصص پیدا میکنند.

​​​​​​​از جمله دستاوردهای گروه زبانشناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی میتوان به ایجاد گرایش‌های «زبانهای باستانی ایران» در مقطع دکتری و نیز همکاری استادان متخصص این گروه با دپارتمان آموزش زبان فارسی (آزفا) اشاره کرد. این گروه بر آن است تا در صورت امکان از حضور این استادان برای ایجاد رشتههای جدیدی چون ایرانشناسی و نشانهشناسی (مشترک با گروه زبان و ادبیات فرانسه) بهرهمند شود. علاوه بر این، استادان و دانشجویان گروه به پژوهش در زمینههایی مانند بررسی گویشهای ایرانی (به ویژه گویشهای در معرض خطر) و فرهنگ‌نگاری علاقهمندند.

دانش دانش‌آموختگان این گروه در حوزههایی چون زبانشناسی همگانی، زبانشناسی تاریخی، ساختار تاریخی زبان فارسی و دیگر زبانها، گویشهای ایرانی، خوانش و فهم متون کهن زبانهای ایرانی، فهم درست متون و تحلیل دادههای حقوقی و تحلیل دادههای رایانهای، آنان را قادر میسازد در مراکز و سازمانهای متفاوتی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میراث فرهنگی، مراکز گوناگون آزفا و آموزش و پرورش مشغول به کار شوند.​​​​​​​​​

گروه آموزشی​​​​​​​

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد​​​​​​​

دکتری​​​​​​​​​​​​​​

زبانشناسی

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان​​​​​​​

ــ × ــ

زبانشناسی همگانی

ــ × ×

فرهنگ و زبان های باستانی​​​​​​​

ــ × ــ