گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه

دکتر امیر اکبری قمصری


مرتبه دانشگاهی : استادیار
تلفن:  29902460
ایمیل: amir221045@yahoo.de 
Responsive Image

گروه جامعه شناسی دارای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. گرایش عمده در این گروه پژوهشگری است: مقطع کارشناسی با گرایش «پژوهشگری اجتماعی»، مقطع کارشناسی ارشد با گرایش «پژوهش اجتماعی» و مقطع دکتری با گرایش «مسائل اجتماعی ایران» که در واقع ادامۀ پژوهشگری به شمار می‌رود.

آنچه در گروه جامعه‫ شناسی و علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تدریس می شود، جامعه شناسی تجربی است که هدفش شناسایی آسیب‫ های اجتماعی، تحلیل و تبیین این آسیب ها و یافتن راهکار برای رفع آن‌هاست. به همین دلیل است که پژوهش های صورت‌گرفته در این گروه همگی پیمایشی هستند. تمرکز این گروه بر آسیب شناسی آن را  نسبت به گروههای جامعه شناسی در دیگر دانشگاه ها متمایز می‌سازد. آشنایی دانشجویان با روشها و نظریه ها آنان را قادر میسازد با تأسیس نهادهای پژوهشی یا جذب شدن در سازمانهای مختلف به پژوهش‫ های آسیب‫ شناختی مشغول شوند.
گروه جامعه شناسی در حال تدوین گرایشی جدید با عنوان «سیاست اجتماعی» برای مقطع کارشناسی ارشد است. هدف از ایجاد این گرایش ایجاد یک پُل تخصصی بین قانون­گذاری از یک سو و دانش آکادمیک از سوی دیگر است تا به این وسیله بتوان به اثربخشی قوانین افزود و از مشکلات ناشی از فقدان پشتوانۀ علمی در شکلدهی به قوانین کاست. دانشجویان این گرایش میآموزند که چگونه بر پایۀ پژوهشهای آسیب‫ شناختی صورت‌گرفته به نقد و ارزیابی سیاستهای موجود بپردازند و سیاست‫ های جدیدی تدوین کنند. برنامۀ بعدی گروه تأسیس یک گرایش جدید با عنوان «مددکاری اجتماعی» با هدف کمک به آسیب جامعه است. گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی نسبت به ارتباط اجتناب ناپذیر این رشتۀ دانشگاهی با دیگر شاخه های علوم انسانی آگاه است. یک جامعه شناس با تاریخ، روان­شناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات آشناست و می داند که بحث در باب جامعه به معنای بحث در باب یک لحظۀ تاریخی خاص نیست، بلکه جامعه حاصل یک فرایند است. این گروه می کوشد این ارتباط را که به سبب اصرار بر تخصصی کردن رشته ها و تفکیک آن‌ها از یکدیگر تضعیف شده، بازیابی کند.

اسامي مديران گروه علوم اجتماعي از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.

اسامي مديران گروه آموزشي علوم اجتماعي از سال 1352 تا به امروز

​ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع​

تاریخ خاتمه​

1​

دکتر محمدرضا مظهری

1352/11/30​

1354/07/07​

2​

دکتر محمدمهدی صالحی

1354/07/07​

1355/11/26​

3​

دکتر محمدرضا مظهری

1355/11/26​

اسفند 1357​

4​

دکتر سید محمد سید میرزائی

1358/04/30​

1367/02/04​

5​

دکتر مسعود چلبی

1367/02/06​

1370/11/28​

6​

دکتر سید ابراهیم فیوضات

1370/11/28​

1374/07/26​

7​

دکتر سید محمد سید میرزائی

1374/07/26​

1379/07/02​

8​

خانم فریده ممتاز

1379/07/02​

1384/06/28​

9​

دکتر اکبر مجدالدین

1384/06/28​

1387/02/09​

10​

دکتر مصطفی اجتهادی​

1387/02/09​

1391/11/04​

11​

دکتر مسعود چلبی​

1391/11/04​

1394/02/08

12​

دکتر سهیلا میرشمس شهشهانی​

1394/02/08​

1395/06/24​

13​

دکتر مصطفی اجتهادی​​

​1395/06/24​

1399/07/15

​14

دکتر امیر اکبری قمصری​

1399/0715​

تاکنون​

 

گروه آموزشی

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

علوم اجتماعی

پژوهشگری علوم اجتماعی

× ـ -

جامعه شناسي

× ـ -    

پژوهش علوم اجتماعی

ـ × -

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

ـ ـ ×