گروه فلسفه

مدیر گروه


دکتر اصغر واعظی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار
تلفن: 29902478
ایمیل: a_vaezi@sbu.ac.ir 
Responsive Image

گروه فلسفه شامل سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. از آنچه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میشود، میتوان تحت عنوان کلّی «فلسفۀ محض» یاد کرد. مقطع دکتری در سه گرایش «فلسفۀ یونان و قرون وسطی»، «فلسفۀ جدید و معاصر» و «فلسفۀ اسلامی» دانشجو می‌پذیرد.

آنچه در دورۀ کارشناسی ارائه می‫ شود، ترکیبی است از فلسفۀ مغرب‌زمین ـ که خود فلسفۀ یونان باستان، تاریخ فلسفۀ مسیحی و فلسفۀ معاصر را دربرمی گیرد ـ و فلسفۀ اسلام که شامل فلسفه و عرفان اسلامی است. در دورۀ کارشناسی ارشد دانشجویان به واسطۀ انتخاب موضوع رساله و همکاری با استاد راهنمای متخصص در یک شاخۀ خاص، با جنبۀ تخصصی تری از این رشته آشنا می‫ شوند. در دورۀ دکتری حتی نحوۀ برگزاری مصاحبه برای متقاضیان گرایش های مختلف متفاوت است و این امر نشان‌دهندۀ سیر صعودی تخصصی تر شدن از یک مقطع به مقطع بالاتر در این رشتۀ دانشگاهی است.

علاوه بر علاقه مندی، دانشجوی فلسفه باید از آمادگی لازم برای ورود به این حوزه برخوردار باشد. یکی از مهمترین معیارهای توفیق دانشجوی فلسفه توجه او به اهمیت مسئلۀ زبان است. دانشجوی فلسفه باید به فراخور حوزۀ پژوهش خود با زبانهایی چون یونانی، آلمانی، فرانسه، عربی یا انگلیسی آشنا باشد و توانایی درک و تحلیل متون نگاشته‌شده به این زبانها را داشته باشد. آشنایی با زبان مرتبط با حوزۀ پژوهش در روشنتر شدن افق حرفه‫ ای دانشجو نیز مؤثر است، چرا که دانش‌آموختۀ آشنا به زبان این توانایی را دارد که به ترجمۀ متون فلسفی یا پژوهش و تألیف در باب این متون بپردازد. از سوی دیگر، جامعیت رشتۀ فلسفه و موقعیت آن به عنوان یک رشتۀ مادر این امکان را برای دانشجوی مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد فراهم میسازد تا در مقاطع بعدی به دیگر حوزههای علوم انسانی از جمله حقوق، روانشناسی یا علوم سیاسی راه پیدا کند و این تنوع خود به گستردهتر شدن انتخابهای حرفهای دانش‌آموختگان می‌انجامد.

گروه فلسفه می‌کوشد بین نگاه سنتی به فلسفه و نگاه تجددگرایانه به این رشته توازن و تعادل برقرار کند. چندجانبه‫ گرایی موجود در گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی باعث شده است تا نگرش‫ های متفاوت و گاه متعارضِ موجود در این گروه به همزیستی مسالمت‫ آمیز در کنار یکدیگر ادامه دهند. علاوه بر این، گروه فلسفه مصرّ است تا با حفظ گرایشهای موجود از خروج این رشته از حیطۀ تخصص‌گرایی و آلوده شدن آن به عامی‌نگری جلوگیری کند.

 اسامي مديران گروه فلسفه از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.

اسامي مديران گروه آموزشي فلسفه از سال 1346 تا به امروز

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

دکتر شرف الدین خراسانی شرف

1346

1357/12/29

2

دکتر محمدعلی شیخ

1385/11/04

1361/01/31

3

دکتر سیدحسن احمدی

1361/01/31

1389/11/27

4

دکتر محمد ایلخانی

1389/11/27

1394/09/03

4

دکتر احمد علی اکبرمسگری

1394/04/03

1399/06/31

5

دکتر نصرالله حکمت

1399/06/31

1400/07/02

6

دکتر اصعر واعظی

1400/07/02

تاکنون

گروه

رشته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 

 

فلسفه
 

فلسفه

×

×

ــ

فلسفه ـ اسلامی

ــ

ــ

×

فلسفه ـ جدید و معاصر غرب

ــ

ــ

×

فلسفه ـ قدیم و قرون وسطی

ــ

_

×

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

دکتر سیدحسن احمدی

استادیار

2

دکتر محمدعلی شیخ

استاد

3

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی

استاد

4

دکتر احمد علی اکبرمسگری

استادیار