Home
عطاي تاريخ و ادب: نكوداشت دكتر عطاالله حسني
  • 399 بازدید

گروه تاريخ و معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي با مشاركت انجمن و نهادي هاي علمي مراسم نكوداشت دكتر عطاالله حسني استاد بازنشسته گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي را در تاريخ 18 ارديبهشت برگزار مي كند. بدين وسيله از همه اساتيد و دانشجويان دعوت به عمل مي آيد در اين مراسم حضور به هم رسانند.

 
 

 

 

0 Comments