طرح های پژوهشی


طرح های ​پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی


شماره عنوان طرح پژوهشی مجری سال خاتمه​
1
​طراحی و پیاده سازی سامانه جامع پژوهشی​
Design and implementation of comprehensive research system

دکتر علیرضا طالب پور

1395
2 ​تجزیه اعداد بزرگ به کمک مشبکه
Lattice-based Factorization of Large Numbers
دکتر فرخ ­لقا معظمی 1396
3 ​بررسی پیچیدگی محاسبات حمله حدس و تعیین
On the Computational Complexity of Guess and Determine Attack
دکتر فرخ ­لقا معظمی 1396
4 ​مقایسه میزان پذیرش فناوری روشهای ردیابی خُلق در نرم­افزارهای سلامت سیار ردیابی خود
Comparison of Technology Acceptance of Mood Tracking Techniques  in Mobile Health Self-Tracking Applications​
دکتر الهه همایون ­والا 1396
5 جداسازی تصویر به مولفه های اصلی با استفاده از اطلاعات منطقه­ای تصویر و روش­های بهینه سازی Intrinsic Image Decomposition  ​دکتر علی نادیان 1396
6 ​بررسی امنیت طرح هاي مسابقه بین المللی سزار
Security Analysis of CAESAR Competition Candidates
​دکتر هادی سلیمانی 1396
 


Responsive Image