آينه معرفت
(فصلنامه علمى - پژوهشى فلسفه و كلام اسلامى)
صاحب امتياز:دانشگاه شهيد بهشتى _ دانشكده الهيات و اديان
مدير مسئول: دكتر  حسن سعیدی
سردبير:دكتر نصرالله حکمت
مدير داخلى:دكتر ذکریا بهارنژاد
کارشناس نشریه: حسین مقیسه
 
اعضاى هيئت تحريريه به ترتيب الفبا:
دكتر محمد ابراهيمى وركيانى (استاديار دانشگاه شهيد بهشتى)، دكتر سيدعلى‏اكبر افجه‏اى (استاد دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر رضا اكبريان (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر محسن جوادى (دانشيار دانشگاه قم)، آيت‏الله دكتر سيدحسن سعادت مصطفوى (دانشيار دانشگاه امام صادق)، دكتر حسن سعيدى (ادانشيار دانشگاه شهيد بهشتى)، دكتر محمدعلى شيخ (استاد دانشگاه شهيد بهشتى)، دكتر منوچهر صانعى (استاد دانشگاه شهيد بهشتى) دكتر قربان علمى (دانشيار دانشگاه تهران)
ويراستار:فروغ كاظمى‏


حروفچين:
مريم ميرزايى‏
نشانى: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى، دانشكده الهيات و اديان، دفتر مجله كدپستى:1983963113
www.sbu.ac.ir/maaref/ayenehmarefat
E-Mail:ayenehmarefat@sbu.ac.ir
تلفكس: 22431785 تلفن: 29905694
چاپ و صحافى: چاپخانه دانشگاه شهيد بهشتى
توجه: مقالات مندرج بازتاب آراى نويسندگان است.
فصلنامه آينه معرفت در تاريخ 86/11/17 طى نامه 3/10323 توسط كميسيون نشريات وزارت علوم و تحقيقات و فناورى رتبه علمى پژوهشى را دريافت نموده است.
فصلنامه آينه معرفت از شماره 37 به بعد در سايت‏ زير به طور تمام متن قابل بازيابى است.                                                             http://jipt.sbu.ac.ir

آینه معرفت شماره 10    

آینه معرفت شماره 11   

آینه معرفت شماره 12

آینه معرفت شماره 13

آینه معرفت شماره 14

آینه معرفت شماره 15

آینه معرفت شماره 16

آینه معرفت شماره 17

آینه معرفت شماره 18

آینه معرفت شماره 19

آینه معرفت شماره 20

آینه معرفت شماره 21

آینه معرفت شماره 22

آینه معرفت شماره 23

آینه معرفت شماره 24

آینه معرفت شماره 25

آینه معرفت شماره 26

آینه معرفت شماره 27

آینه معرفت شماره 28

آینه معرفت شماره 29

آینه معرفت شماره 30

آینه معرفت شماره 31

آینه معرفت شماره 32

آینه معرفت شماره 33

آینه معرفت شماره 34

آینه معرفت شماره 35 

آینه معرفت شماره 36

 آینه معرفت شماره 37

آینه معرفت شماره  38

آینه معرفت شماره 39

آینه معرفت شماره 40

آینه معرفت شماره 41

 آینه معرفت شماره 42

آینه معرفت شماره  43

آینه معرفت شماره 44  

آینه معرفت شماره 45  

آینه معرفت شماره 46

آینه معرفت شماره 47

آینه معرفت شماره 48

آینه معرفت شماره 49

آینه معرفت شماره 50 

 آینه معرفت شماره 51

آینه معرفت شماره 52

آینه معرفت شماره 53

آینه معرفت شماره 54

آینه معرفت شماره 55

آینه معرفت شماره 56

آینه معرفت شماره 57

آینه معرفت شماره 58

آینه معرفت شماره 59

آینه معرفت شماره 60

آینه معرفت شماره 61

آینه معرفت شماره 62

آینه معرفت شماره 63

آینه معرفت شماره 64

اینه معرفت شماره 65

آینه معرفت شماره 66

آینه معرفت شماره 67

آینه معرفت شماره 68

آینه معرفت شماره 69