آزمايشگاه تنوع زیستی

 
در این آزمایشگاه مطالعات تنوع زیستی از جمله شناسایی گونه های مختلف گیاهی و جانوری (این فعالیتها بخشی در راستای مطالعات تنوع زیستی است و بخشی دیگر در ارتباط با پایش زیستی اکوسیستم های مختلف رودخانه ای ، تالابی و دریایی)، مطالعات بیولوژی و اکولوژی برخی گونه های جانوری (به عنوان مثال بررسی سن و رشد ماهیان، بررسی میزان زادآوری، بررسی  عادت غذایی گونه های مختلف جانوری)، مطالعات مولکولی گونه های گیاهی و جانوری، شناسایی و برآورد جمعیت آبزیان،ماهیها و کفزیان صورت می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به ابزار نمونه‌برادری آبزیان مانند دستگاه الکتروشوکر برای نمونه برداری و برآورد جمعیت آبزیان رودخانه ها، تورهای پره برای نمونه برداری از ماهیان رودخانه ها و تالابها ، نمونه بردار سوربر برای نمونه برداری از بی مهرگا ن رودخانه ها ، نمونه بردار اکمن برای نمونه برداری از بی مهرگان تالابها و دریاچه‌ها و غیره است. دستگاه‌های موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر است:
 
​ 
 
auto clav 75l.JPG
 
اتوكلاو 75 ليتري
کاربرد: استريل نمودن نمونه
مدل: ecotec CS21
شرکت: ایران تولید- ایران
 
jerminator.JPG
 
ژرمیناتور
کاربرد: جوانه زنی بذر و رشد گیاه
مدل: REYHAN TEB CO F2000
شرکت:Grouc - ايران
 
microscop.JPG
 
استریو میکروسکوپ دو چشمی
کاربرد: مشاهده بهتر و مشاهده جزئیات نمونه
مدل: ZSM-1001
شرکت: صاایران -ایران
 
jeldok.JPG
 
 
ژل داک
کاربرد: مشاهده و ثبت تصویر از DNA تکثیر شده در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
مدل:  Universal Hood
شرکت: BIO-RAD-آمریکا
 
 
الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای)
مدل: VEU-73050 SEU-7305
شرکت: پایا پژوهش پارس- ایران
 
pcr.JPG
 

 

PCR (Polymerase Chain Reaction)

کاربرد: تشخیص واکنش زنجیرهء پلیمراز
مدل: Mj Mini
شرکت: USA-Bio-RAD
 
 
 micro santrifioj.JPG
 
 
میکرو سانتریفیوژ
کاربرد: جداسازي 2 فاز مايع غيرقابل امتزاج و جداسازي كامل فاز جامد از مايع
مدل:  5424
شرکت: eppendorf -آلمان

تور پره

کاربرد: نمونه برداری ماهیان

الکتروشوکر

کاربرد: نمونه برداری ماهیان رودخانه ها و دریاچه ها

11.JPG


گرب (
Grab)

کاربرد: نمونه برداري بزرگ بي مهرگان کفزي

22.JPG


سوربر(
Surber)

کاربرد: نمونه برداری از  بی مهره‌گان بستر رودخانه