صفحه اصلی
کارگاه آشنایی با نرم افزار "SPSS" 
  • 1142 بازدید

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی با تدریس خانم دکتر امی، کارگاه آشنایی با نرم افزار "SPSS" را برگزار می نماید.

سرفصل های کارگاه:

- معرفی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

- مرور مفاهیم مقدماتی آماری

- انجام تحلیل های آماری

- آمار توصیفی در SPSS

- آزمون های پارامتری

- مطالعه ضرایب همبستگی متغیرها

- ضرایب پایایی و روایی

- رگرسیون در SPSS

لینک ورود به کلاس

تاریخ برگزاری: شنبه 4 تیر الی دوشنبه 6 تیر 1401


 

سر فصلها:

معرفی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

مرور مفاهیم مقدماتی آماری

انجام تحلیل-های آماری

آمار توصیفی درSPSS

آزموهای پارامتری

مطالعه ضرایب همبستگی متغیرها ضرایب پایایی و روایی

رگرسیون درSPSS

سر فصلها:

معرفی نرم افزار تحلیل آماری SPSS

مرور مفاهیم مقدماتی آماری

انجام تحلیل-های آماری

آمار توصیفی درSPSS

آزموهای پارامتری

مطالعه ضرایب همبستگی متغیرها ضرایب پایایی و روایی

رگرسیون درSPSS

افزودن نظرات