مدیران

دکتر محمدرضا نخعی
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
29902550
 m_nakhaei [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر وحید صادقی
مدیر مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی
۲۹۹۰۲۶۶۷
۲۲۴۳۱۸۲۶
v_sadeghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر حبیب بشیرپور
مدیر گروه ارزیابی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۲۹۹۰۲۲۰۱
۲۲۴۳۱۸۸۳
ایمیل
رزومه
وب‌سایت
زهرا رحیمی
مدیر امور شاهد و ایثارگر
۲۹۹۰۲۲۰۱
ahra.rahimi [at]mail.sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت