همکاران

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
عنوان جدید
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
عنوان جدید
عنوان جدید

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید

مدیریت امور شاهد و ایثارگر

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید

درباره

 • معاونت فرهنگی و اجتماعی

  اسماعیل غلامحسینی
  مسئول دفتر معاونت
  شماره تماس: 29902660
  ​​​​​​​ایمیل:
  حمید معدنچی
  مدیر اداره اجرایی
  شماره تماس: 29902661
  ​​​​​​​ایمیل:
 • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  زینت اکبری
  کارشناس مسئول انجمن های علمی
  تلفن: 29902662
  احسان طهرانچی
  رییس اداره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
  تلفن: 29902658
  فاطمه برزگری
  رییس اداره تشکل ها و کانونهای  فرهنگی و اجتماعی و کارشناس دوره‌های فنی و حرفه‌ای
  تلفن: 29902673
  رضا مقصودی
  مسئول امور بایگانی
  تلفن: 29902660
  شهلا علیه پور
  کارشناس نشریات دانشجویی 
  تلفن: 29902663
  مرتضی اکبرزاده غلامی
  کارشناس کانون‌های فرهنگی و هنری
  تلفن: 29902665
  علی عسگر دبیری
  کارشناس خانه فرهنگ​
  تلفن: 29902668
  مریم خزائی نژاد
  مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
  تلفن: 29902250 ​​​​​​​- 22431591

 • اداره مشاوره و آموزش‌های اجتماعی

  خانم ابطحی
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902767

  زهرا جانقربانیان
  سرپرست اداره آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها
  تلفن: 29902767
  خانم خرسندی
  کار​شناس مشاوره
  تلفن: 29902769
  خانم صادقی
  کارشناس آموزش‌های اجتماعی ​
  تلفن: 29902667
 • مدیریت امور شاهد و ایثارگر

  خانم آذرنیا
  مسئول دفتر
  تلفن: 29902201
  حدیثه حاتمی
  کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
  تلفن: 29902218
  اعظم سادات شیرازیها
  کارشناس مسئول امور فرهنگی
  تلفن: 29902206
  فهیمه سعیدی
  کارشناس امور دانشجویی
  تلفن: 29902208
  نسرین جاهدی
  کارشناس امور اجتماعی
  تلفن: 29902204
  مریم اصغری
  کارشناس امور اداری
  تلفن: 29902201