صفحه اصلی
گزارش رصد، پایش و ارزیابی نتایج نظرسنجی سامانه فرهنگ بهشتی
  • 94114 بازدید

 به همت گروه مطالعات و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، گزارش ارزیابی نظرسنجی "سامانه فرهنگ بهشتی"، https://comments.sbu.ac.ir منتشر شد.
 این سامانه که کاربران آن دانشجویان دانشگاه هستند؛ به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات علمی، آموزشی و فرهنگی در دانشگاه میان سه قشر دانشگاهی اعم از اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان راه اندازی شد.
دانشجویان محترم می توانند از طریق شناسه های در اختیار(شماره دانشجویی) اقدام به ورود به سامانه و نمایند. این نظر می تواند پرسنل دانشگاه اعم از کارکنان و عضو هیات علمی را مورد سنجش قرار دهد و وضعیت موجود در قالب کمیت وکیفیت تکریم ارباب رجوع، آموزشی، پژوهشی، امکانات، تجهیزات، اموررفاهی، فناوری، اطلاع رسانی، امنیتی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را به چالش بکشد.
گروه مطالعات و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی با درک این مهم جهت سهولت در ارزیابی و بررسی مشکلات و چالش های موجود در دانشگاه، نتایج این نظرسنجی را از حیث تعداد نظرات مثبت، منفی، میزان پاسخگویی و متوسط زمان پاسخگویی به تفکیک هر واحد سازمانی در قالب جداول و نمودارهای مقایسه ای مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد.

شرکت دانشجویان در ثبت نظر خود در خصوص وضعیت موجود دانشگاه در سامانه باعث اصلاح مشکلات دانشجویان می شود.

فایل زیر شامل جمع بندی این گزارش یکساله می باشد.

 

دانلود فایل
افزودن نظرات