معرفی سایت

سایت های  کامپیوتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مجموعا بمساحت تقریبی دویست وبیست متر مربع در طبقه دوم و سوم ساختمان دانشکده واقع شده است. سایت دانشجویان دکتری بصورت سایت مجزای خواهران و برادران در طبقه سوم ساختمان دانشکده قرار گرفته است.
تعداد سیستم های کامپیوتری در سایت های دانشکده در حال حاضر بیست عدد می باشد.سایت کامپوتری  برای استفاده دانشجویان مقاطع مختلف از نرم افزارهای عموم و تخصصی و همچنین برگزاری کلاسهایی  مانند تجزیه وتحلیل داده های کامپیوتری و مبانی کامپیوتر که برای آموزش بهتر آنها به سیستم کامپیوتری نیازمند است مورد استفاده قرار می گیرد.
بطور کلی رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری و بخش نرم افزاری شبکه اینترنت  دانشکده برای کاربران دانشکده که شامل اساتید و کارمندان دانشکده و دانشجوبان و بروز رسانی و پایداری سیستم های کامپوتری توسط مسئول سایت دانشکده انجام می پذیرد.