مجلات

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای سه فصلنامه علمی-پژوهشی می‌باشد.
برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات مورد نیاز بر روی لینک هر یک از فصلنامه‌ها کلیک نمائید.
فصلنامه پژوهشی مدیریت و برنامه
فصلنامه روانشناسی کاربردی
فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی