کتابخانه دانشکده

Responsive Image
                                                                                                  ارتباط با کتابخانه 

 

آدرس :تهران ، بزرگراه شهيد چمران ، خيابان تابناک، ميدان اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي


 شماره تلفن : 29905320-29905321


 پست الکترونیکی: meshgin.alfa2000@gmail.com


ساعات کار: 7:30-14:30 


همکاران دانشکده :
مسئول کتابخانه : خانم صدیقه عابدی ، کارشناس  ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی
کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی: آقای سلیمان اسبری ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی