صفحه اصلی
اولین نشست مجمع عمومی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
  • 27473 بازدید
دانش آموخته محترم دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی(ملی)   
 
در نظر است عصر روز چهار شنبه 15 مهر اولین جلسه مجمع عمومی  انجمن دانش آموختگان دانشکده  علوم برگزار گردد و در کنار دیگر بخش های نشست انتخابات برگزار شود.
 لطفا به همه دوستانی که دسترسی دارید این پیام را اطلاع دهید و بخواهید دیگران را نیز مطلع نمایند.
خواهشمند است امکان حضورتان را با شماره تلفن 22431922 حداکثر تا تاریخ 9/7/94 اعلام نمایند.
                                ( هیئت منتخب شورای موسس)

شایان ذکر  است پس از  دریافت جواب ها و برآورد تعداد حضار سالن و ساعت برگزاری برای روز 15 مهر اطلاع داده خواهد شد