محققین پسادکتری

Responsive Image

 نرجس سلطانی دهاقانی


دکترای علوم شناختی

دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 
Download CV
Responsive Image

فاطمه سامع


دکترای علوم شناختی

دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 
Download CV
Responsive Image

امیرمحمد علیزاده


دکترای الکتروفیزیولوژی اعصاب
دانشگاه لون، بلژیک

 
Download CV
Responsive Image

مجتبی حاجی حسنی


دکترای مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

Download CV