صفحه اصلی
انتشار کتاب آقای دکتر محمد یزدانی نسب عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی
  • 1755 بازدید

زنجیرۀ تغییرات با نخبگان شروع می شود نه با طبقه یا افراد. تضاد نخبگان است که تحولات را ممکن می سازد.

در اغلب مطالعات تاریخ معاصر ایران، نخبگان معمولاً به صورت منفرد دیده شده اند نه به مثابه یک گروه نخبگیِ برآمده از بسترهای موجود. همچنین، مناسبات و صورت بندی نخبگان بیشتر به تضاد منافع تقلیل یافته است در حالی که از مهمترین سویه های تضاد نخبگان در ایران معاصر، تضاد ایدئولوژیک است که در بزنگاه‌های تاریخی برجسته شده و مسیر آینده را تعیین کرده است. کتاب حاضر سعی دارد با در نظر گرفتن همزمان منابع قدرت چندگانۀ نخبگان و ساختارهایی که از آن برآمده اند، انواع گروه های نخبگیِ ایران بین دو انقلاب را شناسایی و ماهیت رابطۀ آنان را تبیین کند و با مقایسه با ترکیه و ژاپن، اهمیت تضاد ایدئولوژیک در بین نخبگان ایران معاصر را روشن کند و تا حدودی مسیرهای مختلفی که این کشورها طی کرده‌اند را توضیح دهد.

کتاب جامعه شناسی تاریخی نخبگان ایران، ترکیه و ژاپن عصر مدرن نوشته محمد یزدانی نسب عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی توسط انتشارات طرح نو منتشر شد.

افزودن نظرات