صفحه اصلی
اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی
  • 757 بازدید

مساله زبان تمدن اسلامی؟

جایگاه زبان عربی در نظریه های احیاگری اسلامی از دوران پیشامدرن تا دوران مدرن، بررسی آرای امام محمد غزالی، سیدجمال الدین اسدآبادی، دکتر علی شریعتی، دکتر محمد عابدالجابری

مساله زبان یکی از مهم ترین محورهای مطالعات هویت ملی و تاریخ فرهنگی است. رابطه زبان و تمدن نیز در جهان ایرانی در دوران اسلامی همچنان مساله جامعه ماست. متفکران مختلف چگونه به این مساله پاسخ داده اند و این رابطه را چگونه دیده اند؟ معنای این رابطه در چه روندی در دوران مدرن دچار تحول شده است تا بدانجا که این مساله و پرسش در گفتار تمدن شناسی در میان مسلمانان معاصر شکل گرفت. در حالی که هر دیدگاهی درباره ماهیت و اجزای آنچه «تمدن اسلامی» نامیده شده، همراه تعریف نسبتی است بین زبان عربی و تمدن اسلامی، تاریخ این نسبت در اندیشه متفکران مسلمان معاصر چیست؟ در این کنفرانس بین المللی که به همت همکاران پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می شود، دکتر صیامیان به طرح و بسط این موضوع خواهند پرداخت.

دانلود فایل
افزودن نظرات