صفحه اصلی
برگزاری نشست نقش باستان شناسی در جهان امروز
  • 378 بازدید

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری انجمن باستان شناسی ایران برگزار می کند

 

سخنران

دکتر حکمت الله ملاصالحی

استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

 

دکتر کامیار عبدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر جوادحسین زاده ساداتی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

 

دبیر نشست

دکتر سعید امیرحاجلو

 

زمان: چهارشنبه 28 مهرماه 1400 ساعت 19

نشست به صورت مجازی در اینستاگرامی

@Literature.ut

افزودن نظرات